ТП Издания
Национална класификация на професиите и длъжностите – 2011
Заповед № РД 01-931 от 27.12.2010 г.
административна практика, стр. 13
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Методологични бележки
административна практика, стр. 15
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Структура
административна практика, стр. 21
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители
административна практика, стр. 39
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители - Административни ръководители и ръководители в търговски дружества
административна практика, стр. 47
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители - Ръководители в производството и специализираните услуги
административна практика, стр. 55
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 1 Ръководители - Ръководители в хотелиерството, търговията и други услуги
административна практика, стр. 73
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Специалисти по природни и технически науки
административна практика, стр. 81
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Медицински специалисти
административна практика, стр. 111
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Преподаватели
административна практика, стр. 130
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Стопански и административни специалисти
административна практика, стр. 148
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Специалисти по информационни и комуникационни технологии
административна практика, стр. 159
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 2 Специалисти - Юристи и специалисти по обществени науки и култура
административна практика, стр. 168
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Приложни специалисти в природните и техническите науки
административна практика, стр. 189
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Приложни специалисти в здравеопазването
административна практика, стр. 215
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Стопански и административни приложни специалисти
административна практика, стр. 229
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Други приложни специалисти
административна практика, стр. 250
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 3 Техници и приложни специалисти - Техници в областта на информационните и комуникационни технологии
административна практика, стр. 261
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Общи административни служители и оператори на организационна техника
административна практика, стр. 269
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Административен персонал по обслужване на клиенти
административна практика, стр. 274
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Административен персонал, водещ счетоводни и стокови документи
административна практика, стр. 283
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 4 Помощен административен персонал - Друг помощен административен персонал
административна практика, стр. 289
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - Персонал, зает в сферата на персоналните услуги
административна практика, стр. 294
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – Продавачи
административна практика, стр. 309
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – Персонал, полагащ грижи за хора
административна практика, стр. 322
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 5 Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната – Персонал, осигуряващ защита и сигурност
административна практика, стр. 327
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство – Квалифицирани работници в селското стопанство, произвеждащи за пазара
административна практика, стр. 332
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство – Квалифицирани работници в горското, рибното и ловното стопанство, произвеждащи за паз
административна практика, стр. 345
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 6 Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство – Селскостопански работници, риболовци и ловци, произвеждащи за собствено потребление
административна практика, стр. 351
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Строителни работници и сродни на тях, без електротехници
административна практика, стр. 357
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Металурзи, машиностроители и сродни на тях работници и занаятчии
административна практика, стр. 370
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Занаятчии и печатари
административна практика, стр. 383
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Работници по инсталиране и ремонт на електрически и електронни съоръжения
административна практика, стр. 397
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 7 Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии – Работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродни на тях
административна практика, стр. 403
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 8 Машинни оператори и монтажници – Оператори на стационарни машини и съоръжения
административна практика, стр. 423
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 8 Машинни оператори и монтажници – Монтажници
административна практика, стр. 453
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 8 Машинни оператори и монтажници – Водачи на моторни превозни средства и оператори на подвижни съоръжения
административна практика, стр. 456
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Чистачи и помощници
административна практика, стр. 467
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Работници в селското, горското и рибното стопанство
административна практика, стр. 472
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта
административна практика, стр. 478
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Помощници при приготвянето на храни
административна практика, стр. 485
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Улични търговци и работници, извършващи услуги на улицата
административна практика, стр. 488
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 9 Професии, неизискващи специална квалификация – Работници по събиране на отпадъци и сродни на тях
административна практика, стр. 490
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 0 Професии във въоръжените сили – Длъжности, заемани от офицери
административна практика, стр. 496
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 0 Професии във въоръжените сили – Длъжности, заемани от сержанти
административна практика, стр. 498
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Обяснителни бележки - Клас 0 Професии във въоръжените сили – Длъжности, заемани от войници
административна практика, стр. 499
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Списък на длъжностите
административна практика, стр. 501
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Азбучен определител
административна практика, стр. 638
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите - 2005 г. към Националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г.
административна практика, стр. 746
Национална класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. - Правилник за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите
административна практика, стр. 923