ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2011 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Общ преглед на промените, извършени със закона за изменение и допълнение на ЗКПО (Обн. ДВ, бр. 94 от 30.11.2010 г.) - 2011 г.
авторски материал, стр. 145
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Промени при определянето, декларирането и внасянето на корпоративния данък - 2011 г.
авторски материал, стр. 148
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Промени, засягащи облагането с данък при източника по реда на ЗКПО - 2011 г.
авторски материал, стр. 159
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Отмяна на данъчното облекчение за преотстъпване на данък от кооперациите - 2011 г.
авторски материал, стр. 173
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Изменения в специфичния режим за облагане на дейността от опериране на кораби - 2011 г.
авторски материал, стр. 175
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Изменения в изискванията към дейността на операторите на ваучери за храна - 2011 г.
авторски материал, стр. 177
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2011 г. - Други изменения, извършени със зид на ЗКПО, в сила от 01.01.2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 177
Писмо № 3_2032 от 09.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 182
Писмо № 96-00-266 от 12.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 184
Писмо № 2_1334 от 23.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 188
Писмо № 2_0032 от 26.08.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 190
Писмо № 2_1486 от 26.08.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 193
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 258
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 285
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 286
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 287
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 288
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 289
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 290
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 292
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 292
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 293
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 295
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 296
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 298
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 299
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 300
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 301
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 302
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 303
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 304
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 304
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2011 г. - Най-често задавани въпроси относно годишното данъчно облагане на личните доходи и попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ - Въпроси
авторски материал, стр. 305
Писмо № 3_2002 от 08.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 307
Писмо № 94-00-188 от 25.08.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 308
Писмо № 07-00-358 от 24.08.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 313
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения във връзка с отразяване изискванията на Директива 2009/162/ЕО - 2011 г.
авторски материал, стр. 462
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, породени от изисквания на Директива 2008/8/ЕО - 2011 г.
авторски материал, стр. 470
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Нови моменти, обусловени от изискванията на Директива 2009/69/ЕО от 25.06.2009 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 475
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения, породени от Директива 2009/132/ЕО - 2011 г.
авторски материал, стр. 479
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, свързани с правила от Директива 2006/112/ЕО, както и с отстраняване на несъответствия между нея и ЗДДС - 2011 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения, породени от необходимостта за прецизиране на текстове и решаване на проблеми по прилагането на закона - 2011 г.
авторски материал, стр. 503
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Изменения и допълнения, влизащи в сила след 01.01.2011 г. - 2011 г.
авторски материал, стр. 509
Писмо № 1_ИТ-00-80 от 01.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 513
Писмо № 1_ИТ-00-65 от 01.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 515
Писмо № 1_20-27-12 от 01.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 519
Писмо № 3_1920 от 01.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 521
Писмо № 2_1040 от 05.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 524
Писмо № 96-00-264 от 09.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 525
Писмо № 3_2168 от 27.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 527
Писмо № 2_1301 от 09.08.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 530
Указание № УК-5 от 26.10.2010 г. на МФ
административна практика, стр. 531
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Тютюневи изделия - 2011 г.
авторски материал, стр. 653
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Енергийни продукти - 2011 г.
авторски материал, стр. 657
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Възстановяване на акциз - 2011 г.
авторски материал, стр. 665
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове – Бандероли - 2011 г.
авторски материал, стр. 666
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове – Обезпечения - 2011 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Унищожаване на акцизни стоки - 2011 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Подаване на документи по електронен път - 2011 г.
авторски материал, стр. 671
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промяна в документите и изискванията при лицензиране и регистрация - 2011 г.
авторски материал, стр. 672
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Движение на акцизни стоки - 2011 г.
авторски материал, стр. 673
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Компетенции на митническите органи - 2011 г.
авторски материал, стр. 676
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Административнонаказателни разпоредби - 2011 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Други разпоредби - 2011 г.
авторски материал, стр. 681
Коментарна промените в Закона за местните данъци и такси - 2011 г.
авторски материал, стр. 766
Писмо № 20-15-404 от 08.09.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 784
Писмо № 08-00-14 от 08.09.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 786
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Общи положения - 2011 г.
авторски материал, стр. 798
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Предмет на данъчно облагане - 2011 г.
авторски материал, стр. 802
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Oблагаеми договори - 2011 г.
авторски материал, стр. 806
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Възстановяване на данъка за върнатите застрахователни премии - 2011 г.
авторски материал, стр. 809
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Данъкът и несбъдването на условието по бонус или отстъпка - 2011 г.
авторски материал, стр. 810
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Данъчно задължени лица - 2011 г.
авторски материал, стр. 811
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Задължения на данъчно задължените лица - 2011 г.
авторски материал, стр. 813
Коментарна новия Закон за данък върху застрахователните премии - Подаване на данъчна декларация по закона и данъчно събитие - 2011 г.
авторски материал, стр. 814