ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2011 г., кн. 01
Измененията в Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес и обезпечителното производство
авторски материал, стр. 5
Някои дискусионни въпроси на придобивната давност
авторски материал, стр. 16
Проверявайте внимателно имот, дори ако го купувате от фирма
авторски материал, стр. 26
Решение № 485 от 9.06.2010 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 29
Строителство на енергийни обекти върху имоти - Публична общинска собственост
авторски материал, стр. 32
Наследство върху земеделски земи - Последващ съпруг
авторски материал, стр. 35
Решение № 734 от 2.11.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 36
Първо изменение на Семейния кодекс
авторски материал, стр. 41
Промени в имуществените отношения между съпрузи
авторски материал, стр. 44
Придобиване по давност на съсобствен имот
авторски материал, стр. 52
Решение № 300 от 27.03.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 53
Договорна ипотека върху недвижим имот - Съпружеска общност, сключена без участието на другия съпруг (чл. 24, ал. 4 СК) в светлината на нотариалното производство
авторски материал, стр. 56
Практически аспекти при оспорването на индивидуалните актове по устройство на територията
авторски материал, стр. 67
Критичен поглед към уредбата на разпространението на авторски произведения в ЗАПСП
авторски материал, стр. 80
Промените в правната регламентация на промишления дизайн влизат в сила от 12 февруари 2011 г.
авторски материал, стр. 89