ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2011 г., кн. 01
Заличаване на едноличен търговец от търговския регистър
авторски материал, стр. 5
Отговорност за задължения, поети от дружество в процес на учредяване
авторски материал, стр. 15
Решение № 202 от 22 декември 2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 20
Решение № 207 от 13.12.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 26
Бележки върху квалификацията на сделки, сключени при липса на представителна власт и някои сходни фигури
авторски материал, стр. 29
Защита на правата на джиранта по скрито менителнично джиро
авторски материал, стр. 42
Решение № 157 от 29.11.2010 г. на ВКС, ТК - I о.
съдебна практика, стр. 48
Решение № 206 от 7.12.2010 г. на ВКС - ТК, II т.о.
съдебна практика, стр. 54
Измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) относно исковия процес и обезпечителното производство
авторски материал, стр. 60
Предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 71
Съвместно участие на търговци в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 77
Значението на икономическите анализи, използвани в конкурентното право
авторски материал, стр. 83