ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2011 г., кн. 01
За измененията и допълненията на Закона за счетоводството, приети със ЗИД на ЗКПО за 2011 г.
авторски материал, стр. 5
Отразяване на провизиите за неизползвани отпуски във финансовите отчети
авторски материал, стр. 11
Преглед на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал, стр. 14
Авансово облагане на доходите от наем, след промените в ЗДДФЛ за 2011 г. – 1/2011
авторски материал, стр. 23
Авансово облагане на доходите от наем, след промените в ЗДДФЛ за 2011 г. – 2/2011
авторски материал, стр. 25
Авансово облагане на доходите от наем, след промените в ЗДДФЛ за 2011 г. – 3/2011
авторски материал, стр. 25
Данъчно третиране на доставки на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3, т. 1 и чл. 9, ал. 3, т. 1 ЗДДС
авторски материал, стр. 27
Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал, стр. 39
Измененията и допълненията в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал, стр. 50
Сравнение на данъчния ревизионен контрол с други видове специализиран контрол
авторски материал, стр. 56
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове от началото на 2011 г.
авторски материал, стр. 68
Нови аспекти на надзорната дейност в сферата на предоставяне на платежни услуги
авторски материал, стр. 76
По-съществените промени в ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г.
авторски материал, стр. 88