ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 12
За търговското качество на физическите лица
авторски материал, стр. 5
Срокът за пререгистрация на търговците
авторски материал, стр. 15
Решение № 56 от 8.09.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 21
Сключване на договора за спогодба. Недействителност
авторски материал, стр. 24
Решение № 36 от 30.06.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 34
Решение № 10 от 7.09.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 38
Редовно ли е връчването на призовки и съобщения лично на страната, когато същата е посочила съдебен адресат?
авторски материал, стр. 42
Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел
авторски материал, стр. 49
Промените в правилата за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие в процедури по Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 59
Промоционалните кампании и нелоялната конкуренция - Добавки, награди и продажби на цени под себестойност
авторски материал, стр. 66