ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 11
Ред за ползване на платен годишен отпуск след възстановяване на заеманата преди незаконното уволнение длъжност, въз основа на влязло в сила съдебно решение
авторски материал, стр. 5
Ползване на платен отпуск за обучение по договор за повишаване на квалификация по чл. 234 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 6
Писмо № 91.04-752 от 09.09.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 8
Писмо № 92-636 от 09.09.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 9
Писмо № 94.ВВ-271 от 23.09.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 10
Писмо № 03-1687 от 23.09.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 92-754 от 14.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Социалната икономика - възможност за социално включване и заетост на уязвими групи от обществото
авторски материал, стр. 14
Промени в Постановление № 251 на МС за усъвършенстване на механизма на ваучерите за обучение
авторски материал, стр. 25
Нов подход в предоставянето на социални услуги за деца в България
авторски материал, стр. 28
Стартира проект “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 - “Алтернативи”
авторски материал, стр. 31
Новата дългосрочна европейска стратегия за хората с увреждания - резултати от проведеното проучване на общественото мнение
авторски материал, стр. 36
Писмо № 8008-83 от 20.09.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 44
Писмо № 94.ЛЛ-130 от 11.10.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 46
Указание № 91-01-240/28.09.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 48
Указание № 91-01-249 от 08.10.2010 г. на НОИ – 1
административна практика, стр. 58
Да посрещнем предизвикателствата на 21 век - насърчаване на устойчиви “зелени” работни места
авторски материал, стр. 74