ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 11
Съдържание на основанията за отмяна на решенията на общото събрание чрез иска по чл. 74 ТЗ
авторски материал, стр. 5
Клонът на търговско дружество като участник в гражданско дружество
авторски материал, стр. 18
Решение № 155 от 29.10.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 23
Особени хипотези на прекъсване на погасителната давност
авторски материал, стр. 26
Договорите с общи условия по специалните закони
авторски материал, стр. 38
Търговско предприятие се прехвърля с нотариална заверка на подписите
авторски материал, стр. 44
Решение № 32 от 9.09.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 47
Решение № 13 от 10.09.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 49
За някои задължения в тежест на цедента
авторски материал, стр. 53
Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
авторски материал, стр. 61
Въпроси и отговори по обществени поръчки – 1/2010
авторски материал, стр. 68
Въпроси и отговори по обществени поръчки – 2/2010
авторски материал, стр. 69
Въпроси и отговори по обществени поръчки – 3/2010
авторски материал, стр. 71
Въпроси и отговори по обществени поръчки – 4/2010
авторски материал, стр. 72
Практика по прилагането на чл. 75 ЗЗК - Поемане на задължения от предприятия
авторски материал, стр. 75
Отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност - Процесуалноправни въпроси
авторски материал, стр. 88