ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 11
МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени операции
авторски материал, стр. 5
Документиране и отчитане на строителство, изпълнявано по стопански начин
авторски материал, стр. 11
Данъчно третиране на трансфери между място на стопанска дейност в България и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
авторски материал, стр. 19
Третиране по реда на ЗДДФЛ на прекратяване на участие в ООД на съдружник - Местно физическо лице, с предизвестие или прехвърляне на дял
авторски материал, стр. 31
Изграждане на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите
авторски материал, стр. 42
В случаите на публична продан по чл. 131 ЗДДС доставчик е собственикът на вещта, а не винаги длъжникът
авторски материал, стр. 51
За различията между принудителното изпълнение по реда на ГПК и по ДОПК
авторски материал, стр. 55
Разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки
авторски материал, стр. 59
Задължителната застраховка “Гражданска отговорност на автомобилистите” - Най-важният проблем в българското застраховане
авторски материал, стр. 67
Новият Закон за данък върху застрахователните премии е вече факт
авторски материал, стр. 76
За някои проблеми на пазара на корпоративни облигации в България
авторски материал, стр. 84
Годишно счетоводно приключване на 2010 година в бюджетните предприятия
авторски материал, стр. 88
Годишно счетоводно приключване на 2010 година в предприятията, които прилагат МСС
авторски материал, стр. 88