ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2010 г."
Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване - 2010 г.
авторски материал, стр. 71
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Промени в ЗКПО, в сила от 1 януари 2010 г. – 2010 г.
авторски материал, стр. 136
Коментар по корпоративното подоходно облагане - Най-често срещани преобразувания на данъчния финансов резултат при попълване на годишната данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО – 2010 г.
авторски материал, стр. 189
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Определяне на данъка върху общата годишна данъчна основа – 2010 г.
авторски материал, стр. 302
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Определяне на данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 ЗДДФЛ – 2010 г.
авторски материал, стр. 342
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2010 г. – 2010 г.
авторски материал, стр. 351
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишни задължения на предприятията и самоосигуряващите се лица ­ Платци на доходи на физически лица – 2010 г.
авторски материал, стр. 369
Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъчни събития и данъчно задължени лица – 2010 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по данъка върху добавената стойност - Място на изпълнение на доставките на стоки и на вътреобщностните придобивания - 2010 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по данъка върху добавената стойност - Място на изпълнение на доставките на услуги – 2010 г.
авторски материал, стр. 545
Коментар по данъка върху добавената стойност - Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС – 2010 г.
авторски материал, стр. 561
Коментар по данъка върху добавената стойност - Данъчна основа на доставките – 2010 г.
авторски материал, стр. 571
Коментар по данъка върху добавената стойност - Нови моменти в ППЗДДС, свързани с износа и удостоверяването на ВОД – 2010 г.
авторски материал, стр. 579
Коментар по данъка върху добавената стойност - Начисляване на ДДС и лица ­ платци на данъка – 2010 г.
авторски материал, стр. 584
Коментар по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит – 2010 г.
авторски материал, стр. 591
Коментар по данъка върху добавената стойност - Прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС – 2010 г.
авторски материал, стр. 606
Коментар по данъка върху добавената стойност - Документиране и отчитане на доставките и вътреобщностните придобивания – 2010 г.
авторски материал, стр. 617
Писмо № 96-00-31 от 21.01.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 630
Писмо № 26-Е-40 от 25.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 633
Писмо № 53-00-113 от 26.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 634
Писмо № 2-512 от 09.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 635
Писмо № 12-00-285 от 14.01.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 638
Писмо № 91-00-41 от 29.01.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 639
Писмо № 91-00-95 от 24.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 644
Писмо № М-94-Ж-21 от 26.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 649
Писмо № 2-670 от 31.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 652
Писмо № 20-00-33 от 22.01.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 655
Писмо № 70-00-81 от 02.02.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 663
Писмо № 96-00-85 от 02.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 664
Писмо № 20-00-98 от 11.03.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 665
Писмо № 20-00-160 от 16.04.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 669
Писмо № 3-1450 от 14.05.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 670
Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Общи изисквания към годишното счетоводно приключване – 2010 г.
авторски материал, стр. 674
Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - 2010 г.
авторски материал, стр. 759
Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи международните счетоводни стандарти - 2010 г.
авторски материал, стр. 795
Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на международните счетоводни стандарти - 2010 г.
авторски материал, стр. 860
Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия - 2010 г.
авторски материал, стр. 891
Годишно счетоводно приключване на 2010 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел - 2010 г.
авторски материал, стр. 909