ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 10
Относно нищожността на договора за замяна между община и физическо лице
авторски материал, стр. 5
Спазване на процесуалните срокове при изпращане на книжа по пощата
авторски материал, стр. 15
Решение № 427 от 16.07.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 20
Промените в производството по обжалване по реда на Закона за концесиите
авторски материал, стр. 26
Критичен поглед към измененията в ЗСПЗЗ
авторски материал, стр. 34
Срокове и особености на оспорването в производството по приемане на кадастрална карта и кадастрален регистър на недвижимите имоти
авторски материал, стр. 39
Промени в имуществените отношения между съпрузите
авторски материал, стр. 44
За развод по взаимно съгласие вече не са нужни 3 години брак
авторски материал, стр. 49
Наследяване на съпруг
авторски материал, стр. 51
Решение № 7 от 14.01.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 52
Решение № 74 от 13.05.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 55
Подпокривното пространство
авторски материал, стр. 59
Техническият ръководител в строителството
авторски материал, стр. 64
Същност на разгласяването на авторски произведения и последиците от него
авторски материал, стр. 71
Процедурата по опозиция на търговска марка
авторски материал, стр. 78