ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 09
Защита на акционерите при увеличаване на капитала на акционерно дружество с непарични вноски
авторски материал, стр. 6
Едноличният търговец
авторски материал, стр. 17
Решение № 136 от 2.07.2010 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение № 21 от 2.03.2010 г. на ВКС-ТК, I т.о.
съдебна практика, стр. 32
Приподписването на договора от трето лице като солидарен длъжник ­ Ново явление в търговската практика
авторски материал, стр. 35
Събиране на просрочени вземания - Необходимост от регламентиране на правния статут на колекторските фирми
авторски материал, стр. 43
Дискусионни въпроси във връзка с процесуалните правила в производството по търговски спорове
авторски материал, стр. 51
Има ли място потребителската несъстоятелност в България?
авторски материал, стр. 56
“Икономически най-изгодната оферта” като критерий за оценка при избора на изпълнител на обществена поръчка
авторски материал, стр. 67
Отваряне на офертите и формална проверка за тяхната редовност
авторски материал, стр. 74
Прекратяване и продължаване на срочните договори на мобилните оператори с крайните потребители
авторски материал, стр. 75
Сключване на договори при общи условия - Проблеми в доктрината и практиката
авторски материал, стр. 88