ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 08
Отчитане на ликвидацията в предприятията, които не са пререгистрирани в търговския регистър в законоустановения срок
авторски материал, стр. 5
Оценка и представяне на материалните разходи във финансовите отчети на предприятията
авторски материал, стр. 11
Трансформиране на земеделски производител ­ физическо лице, в ООД
авторски материал, стр. 17
Данъчно третиране на транспортните разходи съгласно ЗКПО
авторски материал, стр. 21
Относно преференциалния режим по ЗДДФЛ на доходите от продажба на продукти от горското стопанство
авторски материал, стр. 27
Писмо № 3-2002 от 08.07.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 30
За връзката и противоречията между закона и правилника по ДДС
авторски материал, стр. 32
Облагане с патентен данък
авторски материал, стр. 39
Данъчният ревизионен контрол като вид финансов контрол
авторски материал, стр. 46
Поредни промени в Закона за акцизите и данъчните складове
авторски материал, стр. 59
За новия данък върху застрахователните премии
авторски материал, стр. 68
Основни аспекти в актуализирания Закон за държавния бюджет за 2010 г.
авторски материал, стр. 77