ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 07
Прилагане на МСС 24 - оповестяване на свързани лица
авторски материал, стр. 5
За ролята на счетоводителите в осъществяване на мерките срещу “изпирането” на пари
авторски материал, стр. 12
Разработване на индивидуалния сметкоплан на предприятието и ползване на счетоводната информация за данъчни цели
авторски материал, стр. 18
Платежоспособност и ликвидност на строителното предприятие в условията на криза
авторски материал, стр. 23
Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане – 1/2010
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори по Закона за корпоративното подоходно облагане – 2/2010
авторски материал, стр. 30
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС – 1/2010
авторски материал, стр. 33
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС – 3/2010
авторски материал, стр. 35
Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ на доходите на физическите лица, регистрирани по ЗДДС – 2/2010
авторски материал, стр. 35
Място на изпълнение на доставките на услуги - статус на получателя и установяване на дейността на доставчика и получателя
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Третиране на спонсорство под формата на стоки и услуги
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Право на данъчен кредит за авансова фактура преди регистрацията
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Ред за корекция и последици при неоснователно начислен данък с протокол по чл. 117
авторски материал, стр. 44
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Префактуриране на такса смет и местен данък на наемател за наетия недвижим имот
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Отказ на данъчен кредит при ревизия на основание чл. 70, ал. 5 ЗДДС, поради недоказан произход на стоката при предходните доставчици
авторски материал, стр. 45
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Облагане на услуги по хладилно съхранение на стоки за чуждестранни клиенти
авторски материал, стр. 46
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Данъчни последици за получени в ЕС услуги по ремонт на автомобили
авторски материал, стр. 48
Писмо № 08-00-10 от 14.06.2010 г. на НАП
административна практика, стр. 49
Деклариране на данъка върху наследствата
авторски материал, стр. 52
Решение № 4112 от 29.03.2010 г. на ВАС, I отд.
съдебна практика, стр. 57
Застраховане на земеделски култури
авторски материал, стр. 61
Предоставяне на заеми, обезпечени със залог на движими вещи от заложните къщи
авторски материал, стр. 70