ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 06
Осигуряване на 24-часова непрекъсната почивка през следващата работна седмица при полагане на извънреден труд през двата почивни дни при подневно изчисляване на работното време
авторски материал, стр. 5
Писма от практиката на МТСП – 8/2010
административна практика, стр. 8
Писмо № 9104-281 от 30.03.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94СС-147 от 12.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Писмо № 94ЛЛ-41 от 12.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 13
Писмо № 94СС-147 от 12.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 16
Писмо № 94РР-58 от 16.04.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Документиране на процедурата по потвърждаване и регистриране на професионалните болести
авторски материал, стр. 20
Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
авторски материал, стр. 26
Контрол върху посредническата дейност по наемане на работа
авторски материал, стр. 36
Как могат безработни да се включат в проекта “Развитие” на ОП “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 45
Указание № 91-01-157 от 12.05.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 50
Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015). Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за 2009 г.
авторски материал, стр. 66
България ратифицира Морска трудова конвенция, 2006 г. на Международната организация на труда
авторски материал, стр. 74
Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2009 година
административна практика, стр. 88