ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 06
За значението на счетоводния контрол в условията на икономическа криза
авторски материал, стр. 5
За някои въпроси и изисквания, свързани с публикуването на финансовите отчети за 2009 г.
авторски материал, стр. 10
Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия се посреща нееднозначно
авторски материал, стр. 16
Данъчно облекчение по чл. 177, ал. 1, т. 3 ЗКПО за наето безработно лице с намалена работоспособност
авторски материал, стр. 21
Промените в данъчните облекчения за физическите лица през 2010 г.
авторски материал, стр. 23
Данъчно третиране на физическите лица, регистрирани като земеделски производители и тютюнопроизводители, които не са еднолични търговци
авторски материал, стр. 28
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Същност и предмет на солидарната отговорност
авторски материал, стр. 35
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Фактически състав за възникване на отговорност за задължения на трети лица
авторски материал, стр. 37
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Връзката между ползвания данъчен кредит и невнесения данък - друг съществен момент при
авторски материал, стр. 38
Въпроси и отговори по данъка върху добавената стойност - Солидарна отговорност за дължим, но невнесен данък върху добавената стойност от трето данъчно задължено лице - Поредност при реализиране на солидарната отговорност
авторски материал, стр. 39
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2010
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2010
авторски материал, стр. 41
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2010
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2010
авторски материал, стр. 43
Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 5/2010
авторски материал, стр. 44
За някои дискусионни въпроси, свързани с възлагането и извършването на ревизии по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 46
Нови моменти при движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз с електронен административен документ
авторски материал, стр. 55
Изменения и допълнения в Кодекса за застраховането относно изискуемия минимален гаранционен капитал за застрахователите и презастрахователите
авторски материал, стр. 61
Добрият вътрешен контрол във фирмата - гарант за постигане на поставените цели
авторски материал, стр. 65