ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 05
Счетоводно отчитане на правителствени дарения и на сделки с правителството
авторски материал, стр. 5
Счетоводно и данъчно третиране на прекратяването на договори за финансов лизинг
авторски материал, стр. 13
Апортът - счетоводни и данъчни аспекти
авторски материал, стр. 20
Корекция на данъчния финансов резултат по реда на ЗКПО
авторски материал, стр. 24
Сключване на договор за управление и контрол и данъчно облагане на управителите
авторски материал, стр. 35
Настъпване на данъчното събитие при сделки с непрекъснато изпълнение, имащи продължителност повече от една година, но непредвиждащи плащане за период, по-дълъг от година
авторски материал, стр. 42
Възникване на данъчното събитие и изискуемост на ДДС при бартерите, когато лицата са регистрирани по ЗДДС към датата на възникване на по-ранното от двете насрещни данъчни събития
авторски материал, стр. 43
Изискуемост на ДДС за суми, получени като задатък по облагаема сделка
авторски материал, стр. 44
Изискуемост на ДДС при вътреобщностно придобиване, когато чуждестранният доставчик е издал фактурата преди датата на възникване на данъчното събитие
авторски материал, стр. 46
Писмо № 26-00-329 от 22.04.2010 г. на МФ
административна практика, стр. 48
Облагане на безвъзмездно получено имущество
авторски материал, стр. 56
Давност на глоба, наложена като административно наказание
авторски материал, стр. 63
Застраховане на банкови карти
авторски материал, стр. 66
България с прекомерен бюджетен дефицит
авторски материал, стр. 71