ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 04
Допустимост на иска за нищожност на сделка за прехвърлен от държавата на трето лице имот при отменена присъда на Народния съд за неговата конфискация - Тълкувателно решение № 2 от 04.12.2009 г. по т.д.№ 2/2009 г. на ОСГК на ВКС - критичен коментар
авторски материал, стр. 5
Договорите, сключени при измама, са унищожаеми
авторски материал, стр. 14
Решение № 253 от 18.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 15
Участието на общината в юридически лица и внасянето на общинско имущество като непарична вноска в капитала на търговски дружества
авторски материал, стр. 20
Възможност за извършване на разпоредителни сделки или строителство в земи по чл. 19 и в мери и пасища по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
авторски материал, стр. 30
Международно осиновяване на дете - български гражданин от български гражданин с обичайно местопребиваване в чужбина
авторски материал, стр. 37
Приложение на Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничеството в областта на международното осиновяване в българските социални и културни условия
авторски материал, стр. 39
С делба се решава кой, какво и как получава от наследствен имот
авторски материал, стр. 46
Наследяване при отнети родителски права
авторски материал, стр. 48
Решение № 252/10 от 19.03.2010 г. на ВКС, I г. о.
съдебна практика, стр. 49
Относно подреждането на брачния договор във водените от нотариуса книги по Закона за нотариусите и нотариалната дейност
авторски материал, стр. 55
Решение № 510 от 14.07.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 59
Облекчения за европейски участници в инвестиционно-строителния процес
авторски материал, стр. 63
Решение № 71 от 6.02.2009 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 66
Вписвания в държавните регистри за обектите по индустриална собственост - същност, действие, защита
авторски материал, стр. 70
Договорът за дарение на бъдещо имущество и на чужда вещ
авторски материал, стр. 88