ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 04
Задължение на работодателя да предостави на работника или служителя длъжностна характеристика при промяна на длъжността
авторски материал, стр. 5
Писмо № 0413-110 от 23.02.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 7
Писмо № 04-09-17 от 02.03.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 94-ВВ-67 от 02.03.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 11
Писмо № 92-116 от 02.03.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 12
Изчисляване на обезщетението при прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу обезщетение
авторски материал, стр. 14
От 09.02.2008 г., при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (т.нар. “клас”), се взема предвид целия стаж, положен в държава-членка на Европейския съюз
авторски материал, стр. 16
Писмо № 08-83 от 26.02.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Добри практики по оценка на риска в предприятия от страни-членки на Европейския съюз
авторски материал, стр. 25
Схемата “АЗ МОГА” на Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” - възможност за постоянно усъвършенстване на персонала
авторски материал, стр. 30
Информация в помощ на работодателите, желаещи да участват в проекта “Нов избор - развитие и реализация” - Схема BG051PO001-1.1.03 “Развитие”
административна практика, стр. 35
Взаимодействие на органите за закрила на децата в риск или жертви на насилие
административна практика, стр. 41
Изменения и допълнения на Закона за интеграция на хората с увреждания
авторски материал, стр. 52
Указание № 91-01-7 от 06.01.2010 г. на НОИ
административна практика, стр. 59
Осигурителен стаж за повече от 1 месец може да бъде зачетен само, ако в колективния трудов договор е предвиден по-дълъг срок за получаване на обезщетението по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, но не и ако е определен само по-висок размер
авторски материал, стр. 70
Колективните искове - контролен механизъм по спазване на поетите задължения по Европейската социална харта (ревизирана)
авторски материал, стр. 72
Информация за условията за живот и работа на български граждани в Нидерландия
авторски материал, стр. 78
Нови моменти в процедурата по възстановяване на платени здравни осигуровки от българските студенти в Германия
авторски материал, стр. 82