ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 04
Необходимост от създаване на особени и опростени процедури в производството по несъстоятелност
авторски материал, стр. 5
Въпроси на увеличаването на капитала на акционерното дружество
авторски материал, стр. 12
Решение № 122 от 03.11.2009 г. на ВКС, ТК, I т.о
съдебна практика, стр. 20
Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията - 2
авторски материал, стр. 23
Решение № 102 от 8.10.2009 г. ВКС, ТК, I т.о.
съдебна практика, стр. 34
Решение № 99 от 02.11.2009 г. ВКС, ТК, I т.о.
съдебна практика, стр. 38
По въпроса за вписването на търговските представители
авторски материал, стр. 41
Решение № 42 от 7.04.2009 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 43
Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 5-10 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 46
Неперсонифицираните образувания като субекти на конкурентни правоотношения
авторски материал, стр. 55
Правeн режим на договора за потребителски кредит по новия закон за потребителския кредит
авторски материал, стр. 65
Биологичното земеделие. Добро за природата, добро за вас
авторски материал, стр. 79