ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2010 г., кн. 03
Някои въпроси относно придобиване право на собственост върху движима вещ чрез добросъвестно владение
авторски материал, стр. 5
Право за надстрояване се дава с договор в нотариална форма
авторски материал, стр. 18
Решение № 57 от 4.03.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 20
Управление на имотите и вещите - държавна собственост
авторски материал, стр. 25
За правния режим на земите от остатъчния поземлен фонд (земите по чл. 19 ЗСПЗЗ) и на общинските мери и пасища
авторски материал, стр. 37
Решение № 840 от 11.11.2009 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 42
Приложение на чл. 76 от Закона за наследството при съдебната делба
авторски материал, стр. 46
Наследяване на недвижим имот
авторски материал, стр. 56
Законът дава право за оспорване на всяко завещание
авторски материал, стр. 57
Решение № 172 от 26.02.2010 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 60
Нотариалноправните проблеми при удостоверяването на брачен договор
авторски материал, стр. 65
Практически проблеми при процедирането на подробни устройствени планове
авторски материал, стр. 69
Договори за създаване на произведения на кавалетната живопис и монументалната скулптура
авторски материал, стр. 76
Промени в Закона за марките и географските означения от 2010 г. - Опростена процедура за регистрация на марки
авторски материал, стр. 83