ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2010 г., кн. 03
Основания за прекратяване на трудовия договор и закрила при уволнение
авторски материал, стр. 5
Писмо № 92-953 от 18.01.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 15
Писмо № 94ГГ-23 от 04.02.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 17
Писмо № 94ЕЕ-3 от 04.02.2010 г. на МТСП
административна практика, стр. 18
Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010
авторски материал, стр. 21
Условия и ред за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
авторски материал, стр. 28
Посреднически услуги, които бюрата по труда предоставят на работодателите във връзка с набирането и обучението на персонала
авторски материал, стр. 35
Включване на нова длъжност в Националната класификация на професиите и длъжностите
авторски материал, стр. 41
Домовете за стари хора - нови възможности за социално включване
административна практика, стр. 47
Регионални представителства на Агенцията за хората с увреждания
административна практика, стр. 55
Новите промени в Кодекса за социално осигуряване, свързани с прехвърляне на пенсионни права от/към специалната пенсионна схема на Европейските общности
авторски материал, стр. 61
Указание № 91-01-324 от 10.12.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 66
Достъп до трудовия пазар на Кралство Белгия за български граждани
авторски материал, стр. 72
Международната организация на труда - важен фактор за международната закрила на труда
авторски материал, стр. 75