ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 03
Относно прехвърлянето на акциите и временните удостоверения на АД
авторски материал, стр. 5
Възобновяване на ликвидационното производство на търговски дружества
авторски материал, стр. 12
Решение № 41 от 29.04.2009 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 15
Въпроси относно обема на прехвърляните права при цесията
авторски материал, стр. 20
Решение № 37 от 23.04.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 29
Трансграничната несъстоятелност
авторски материал, стр. 34
Практически проблеми при прилагането на чл. 47, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки
авторски материал, стр. 41
Съотношение между общата забрана за злоупотреба с монополно или господстващо положение и специалните състави на това нарушение (чл. 21 ЗЗК)
авторски материал, стр. 52
Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Заем на финансови инструменти
авторски материал, стр. 61
Ново законодателство за защита на потребителите в областта на потребителските кредити
авторски материал, стр. 68
За разграничението между граждански и търговски сделки и намаляване на неустойката по тях
авторски материал, стр. 88