ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2010 г."
Решение № 475 от 31.03.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 320
Решение № 55 от 4.02.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 323
Решение № 343 от 16.04.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 327
Решение № 182 от 11.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 329
Решение № 78 от 30.01.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 333
Решение № 405 от 4.04.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 335
Решение № 220 от 27.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 338
Решение № 468 от 2.07.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 340
Решение № 786 от 4.07.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 343
Решение № 170 от 21.02.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 346
Решение № 767 от 17.06.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 348
Решение № 53 от 24.01.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 350
Решение № 21 от 8.02.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 353
Решение № 795 от 8.07.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 355
Решение № 203 от 19.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 358
Решение № 310 от 18.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 360
Решение № 70 от 30.01.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 363
Решение № 151 от 13.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 365
Решение № 346 от 12.06.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 368
Решение № 708 от 17.06.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 371
Решение № 94 от 12.06.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 373
Решение № 82 от 31.01.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 376
Решение № 133 от 29.02.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 379
Решение № 89 от 11.02.2008 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 382
Писмо № 94НН-240 от 14.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 388
Писмо № 61-122 от 09.10.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 389
Писмо № 13/7 от 01.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 389
Писмо № 13/3 от 18.03.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 391
Писмо № 94СС/263 от 24.08.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 391
Писмо № 94ГГ/109 от 22.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 392
Писмо № 94ТТ-146 от 11.11.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 393
Писмо № 94ТТ/62 от 27.05.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 394
Писмо № 29-28 от 04.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 395
Писмо № 92/648 от 08.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 396
Писмо № 94КО-108 от 04.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 397
Писмо № 62/9 от 13.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 398
Писмо № 94СС/42 от 23.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 399
Писмо № 67-80 ат 11.11.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 399
Писмо № 94ГГ-206 от 22.10.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 400
Писмо № 94РР/30 от 13.02.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 400
Писмо № 94ММ-498 от 18.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 401
Писмо № СО1-354 от 19.12.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 402
Писмо № 26-574 от 18.09.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 403
Писмо № СО1-304 от 22.10.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 404
Писмо № СО1/221 от 24.07.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 405
Писмо № 94ТТ-164 от 17.11.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 406
Писмо № 94КК/83 от 23.04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 407
Писмо № 61/55 от 24.-04.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 408
Писмо № 94НН/113 от 05.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 410
Писмо № 94 ЦЦ/58 от 05.06.2009 г. на МТСП
административна практика, стр. 411
Коментар по трудови отношения - Промените в Кодекса на труда от месец февруари 2010 година - 2010 г.
авторски материал, стр. 412
Коментар по трудови отношения - Икономически и социален съвет - 2010 г.
авторски материал, стр. 424
Коментар по трудови отношения - Национален съвет за тристранно сътрудничество - 2010 г.
авторски материал, стр. 428
Коментар по трудови отношения - Синдикално сдружаване на работниците и служителите - 2010 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по трудови отношения - Сдружаване на работодателите - 2010 г.
авторски материал, стр. 437
Коментар по трудови отношения - Дискриминационни критерии при упражняване правото на труд според Конституцията, Кодекса на труда и Закона за защита от дискриминация - 2010 г.
авторски материал, стр. 441
Коментар по трудови отношения - Сключване на трудов договор със срок за изпитване - 2010 г.
авторски материал, стр. 444
Коментар по трудови отношения - Различия между срочния трудов договор за определено време и трудовия договор със срок за изпитване - 2010 г.
авторски материал, стр. 451
Коментар по трудови отношения - Постъпване на работа по трудово правоотношение, възникнало от избор и от конкурс - 2010 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по трудови отношения - Специфични права и задължения за работещите по трудово правоотношение в държавната администрация - 2010 г.
авторски материал, стр. 458
Коментар по трудови отношения - Конфликт на интереси при работа по трудово правоотношение - 2010 г.
авторски материал, стр. 462
Коментар по трудови отношения - Работно време при трудови договори за допълнителен труд - 2010 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по трудови отношения - Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение от работодателя - 2010 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Изменение на съдържанието на трудовото правоотношение по писмено споразумение между страните - 2010 г.
авторски материал, стр. 475
Коментар по трудови отношения - Едностранно изменение на мястото и характера на работата от работодателя - 2010 г.
авторски материал, стр. 478
Коментар по трудови отношения - Информиране на работниците и служителите за условията на труд по индивидуалното трудово правоотношение - 2010 г.
авторски материал, стр. 483
Коментар по трудови отношения - Общи задължения на работодателя по трудовото правоотношение - 2010 г.
авторски материал, стр. 487
Коментар по трудови отношения - Задължение на работника или служителя за лоялно отношение към работодателя - 2010 г.
авторски материал, стр. 494
Коментар по трудови отношения - Компенсиране на удълженото работно време - 2010 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по трудови отношения - Предпоставки за изплащане на компенсации за непълно работно време - 2010 г.
авторски материал, стр. 498
Коментар по трудови отношения - Ред за отпускане и изплащане на компенсациите за непълно работно време - 2010 г.
авторски материал, стр. 501
Коментар по трудови отношения - Работа на смени - 2010 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар по трудови отношения - Отчитане на работното време - 2010 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар по трудови отношения - Промени в допускането на извънреден труд - 2010 г.
авторски материал, стр. 515
Коментар по трудови отношения - Видове седмични почивки - 2010 г.
авторски материал, стр. 519
Коментар по трудови отношения - Неплатен отпуск - 2010 г.
авторски материал, стр. 523
Коментар по трудови отношения - Неплатен отпуск за учащи се - 2010 г.
авторски материал, стр. 527
Коментар по трудови отношения - Ползване на натрупан платен годишен отпуск от минали години след покана от работодателя - 2010 г.
авторски материал, стр. 529
Коментар по трудови отношения - Дисциплинарно уволнение, без да е изслушан работникът или служителят по причини, зависещи от него - 2010 г.
авторски материал, стр. 532
Коментар по трудови отношения - Срокове за налагане на дисциплинарните наказания - 2010 г.
авторски материал, стр. 535
Коментар по трудови отношения - Дисциплинарни наказания “забележка” и “предупреждение за уволнение” - 2010 г.
авторски материал, стр. 538
Коментар по трудови отношения - Тежко дисциплинарно нарушение - 2010 г.
авторски материал, стр. 541
Коментар по трудови отношения - Практиката на Върховния касационен съд през 2008 г. по имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда - 2010 г.
авторски материал, стр. 544
Коментар по трудови отношения - Пълна имуществена отговорност на работника или служителя за вреди, причинени на работодателя - 2010 г.
авторски материал, стр. 549
Коментар по трудови отношения - Имуществена отговорност на отчетниците - 2010 г.
авторски материал, стр. 551
Коментар по трудови отношения - Различие между Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване относно инвалидността - 2010 г.
авторски материал, стр. 554
Коментар по трудови отношения - Отговорност на работодателя за вреди причинени на работника или служителя от неиздаване на необходимите документи на работника или служителя и вписване на неверни данни в тях - 2010 г.
авторски материал, стр. 556
Коментар по трудови отношения - Отговорност на работодателя при незаконно задържане на трудовата книжка на работника или служителя - 2010 г.
авторски материал, стр. 560
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор поради определяне на длъжността за заемане от държавен служител - 2010 г.
авторски материал, стр. 562
Коментар по трудови отношения - Срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор - 2010 г.
авторски материал, стр. 565
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при закриване на част от предприятието - 2010 г.
авторски материал, стр. 570
Коментар по трудови отношения - Уволнение на работника или служителя при съкращаване в щата - 2010 г.
авторски материал, стр. 573
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на конкурсно трудово правоотношение - 2010 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по трудови отношения - Връчване на заповедта за уволнение - 2010 г.
авторски материал, стр. 580
Коментар по трудови отношения - Отношението между масовото уволнение и индивидуалното уволнение - 2010 г.
авторски материал, стр. 583
Коментар по трудови отношения - Практиката на ВКС през 2008 г. по предварителната закрила при уволнение - 2010 г.
авторски материал, стр. 589
Коментар по трудови отношения - Допустимо ли е съдебно оспорване на конкурса? - 2010 г.
авторски материал, стр. 594
Коментар по трудови отношения - Права на синдикалните организации при осъществяване на контрола за спазване на трудовото законодателство - 2010 г.
авторски материал, стр. 598
Коментар по трудови отношения - Връчване на акта за административно нарушение на трудовото законодателство - 2010 г.
авторски материал, стр. 603
Коментар по трудови отношения - Ревизионна книга в предприятието - 2010 г.
авторски материал, стр. 605
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд – 2010 г.
авторски материал, стр. 646
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите по срочно и временно трудово правоотношение – 2010 г.
авторски материал, стр. 652
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Контрол върху дейността на службите по трудова медицина – 2010 г.
авторски материал, стр. 657
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Административнонаказателна отговорност на лицата, регистрирали служби по трудова медицина – 2010 г.
авторски материал, стр. 660
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Административнонаказателна отговорност за нарушения на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – 2010 г.
авторски материал, стр. 663
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2009 г. - 2010 г.
авторски материал, стр. 786
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Права на лицата, търсещи работа по Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
авторски материал, стр. 789
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Информиране и консултиране по чл. 24-25 от Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
авторски материал, стр. 793
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Контрол за спазване на Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
авторски материал, стр. 797
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта - 2010 г.
авторски материал, стр. 799
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта - 2010 г.
авторски материал, стр. 802
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Решение за обявяване на стачка - 2010 г.
авторски материал, стр. 817
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Задължение за уведомяване на работодателя след приемането на решение за обявяване на стачка - 2010 г.
авторски материал, стр. 820
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Ролята на НИПА за уреждане на колективните трудови спорове - 2010 г.
авторски материал, стр. 824
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Участието в стачка е доброволно - 2010 г.
авторски материал, стр. 827
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Административнонаказателна отговорност за нарушение на Закона за уреждане на колективните трудови спорове - 2010 г.
авторски материал, стр. 829