ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2010 г."
Коментар по Закона за счетоводството - Въведение – 2010 г.
авторски материал, стр. 50
Коментар по Закона за счетоводството - Ограничаване обхвата на понятието “предприятие” по смисъла на счетоводното законодателство – 2010 г.
авторски материал, стр. 55
Коментар по Закона за счетоводството - За някои изисквания към реквизитите на първичните счетоводни документи – 2010 г.
авторски материал, стр. 58
Коментар по Закона за счетоводството - Относно сметкоплана на счетоводните сметки – 2010 г.
авторски материал, стр. 61
Коментар по Закона за счетоводството - Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2010 г.
авторски материал, стр. 64
Коментар по Закона за счетоводството - Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия – 2010 г.
авторски материал, стр. 72
Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани финансови отчети – 2010 г.
авторски материал, стр. 77
Коментар по Закона за счетоводството - Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети – 2010 г.
авторски материал, стр. 80
Коментар по Закона за независимия финансов одит – Въведение – 2010 г.
авторски материал, стр. 148
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава първа “Общи разпоредби” – 2010 г.
авторски материал, стр. 156
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава втора “Цел и принципи на независимия финансов одит” – 2010 г.
авторски материал, стр. 160
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава трета “Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит” – 2010 г.
авторски материал, стр. 164
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава четвърта “Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държав
авторски материал, стр. 175
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава пета “Упражняване на професията на регистриран одитор” – 2010 г.
авторски материал, стр. 177
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава шеста “Права и задължения на регистрираните одитори” – 2010 г.
авторски материал, стр. 180
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма “Имуществена отговорност” – 2010 г.
авторски материал, стр. 182
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава седма “а” “Система за публичен надзор над регистрираните одитори” – 2010 г.
авторски материал, стр. 184
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма “Институт на дипломираните експерт-счетоводители” – 2010 г.
авторски материал, стр. 187
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма “а” “Система за контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори” – 2010 г.
авторски материал, стр. 188
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар към глава осма “б” “Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес” – 2010 г.
авторски материал, стр. 192
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар по някои други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори – 2010 г.
авторски материал, стр. 196
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 1 - Представяне на финансови отчети – 2010 г.
авторски материал, стр. 533
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 7 - Отчети за паричните потоци – 2010 г.
авторски материал, стр. 542
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 34 - Междинно счетоводно отчитане – 2010 г.
авторски материал, стр. 544
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност – 2010 г.
авторски материал, стр. 546
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност – 2010 г.
авторски материал, стр. 553
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика – 2010 г.
авторски материал, стр. 556
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 10 - Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет – 2010 г.
авторски материал, стр. 558
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Счетоводна политика и финансови отчети - СС 24 - Оповестяване на свързани лица – 2010 г.
авторски материал, стр. 563
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Бизнескомбинации и консолидирани финансови отчети (коментар на СС 21, 22, 27, 28 и 31) – 2010 г.
авторски материал, стр. 570
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 2 - Отчитане на стоково-материалните запаси – 2010 г.
авторски материал, стр. 597
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - Отчитане и амортизиране на дълготрайните материални и нематериални активи на предприятието, според правилата на СС 4, СС
авторски материал, стр. 607
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 17 - Лизинг – 2010 г.
авторски материал, стр. 623
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 32 - Финансови инструменти – 2010 г.
авторски материал, стр. 637
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 36 - Обезценка на активи – 2010 г.
авторски материал, стр. 651
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на активите и пасивите - СС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти – 2010 г.
авторски материал, стр. 659
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 11 - Договори за строителство – 2010 г.
авторски материал, стр. 664
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 12 - Данъци от печалбата – 2010 г.
авторски материал, стр. 670
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 18 - Приходи – 2010 г.
авторски материал, стр. 692
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 19 - Доходи на персонала – 2010 г.
авторски материал, стр. 697
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ – 2010 г.
авторски материал, стр. 701
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи – 2010 г.
авторски материал, стр. 707
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Отчитане и представяне на приходите и разходите - СС 41 - Селско стопанство – 2010 г.
авторски материал, стр. 712
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Възникване и развитие на идеята за Международни счетоводни стандарти – 2010 г.
авторски материал, стр. 720
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти - Коментар на Общата рамка за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2010 г.
авторски материал, стр. 730
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. – 2010 г.
авторски материал, стр. 747
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции – 2010 г.
авторски материал, стр. 749
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и п
авторски материал, стр. 749
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСФО 8 Оперативни сегменти – 2010 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 1 Представяне на финансови отчети – 2010 г.
авторски материал, стр. 750
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 7 Отчети за паричните потоци – 2010 г.
авторски материал, стр. 751
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 17 Лизинг – 2010 г.
авторски материал, стр. 752
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 18 Приходи – 2010 г.
авторски материал, стр. 752
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 36 Обезценка на активи – 2010 г.
авторски материал, стр. 753
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 38 Нематериални активи – 2010 г.
авторски материал, стр. 753
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценя
авторски материал, стр. 753
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на КРМСФО 9 Преоценка на внедрени деривативи – 2010
авторски материал, стр. 755
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Подобрения на Международните стандарти за финансово отчитане от април 2009 г. - Изменение на КРМСФО 16 Хеджиране на нетна инвестиция в чуждес
авторски материал, стр. 755
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Изменения в стандартите за финансови инструменти, извършени през 2009 г. - Изменение на МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване
авторски материал, стр. 755
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Изменения в стандартите за финансови инструменти, извършени през 2009 г. - Изменение на МСФО 2 Плащане на базата на акции ­ групови сделки с
авторски материал, стр. 756
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Изменения в стандартите за финансови инструменти, извършени през 2009 г. - Изменение на МСС 32 Финансови инструменти: представяне ­ класифици
авторски материал, стр. 757
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нов Международен стандарт за финансово отчитане ­ МСФО 9 Финансови инструменти – 2010 г.
авторски материал, стр. 757
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нова преструктурирана версия на МСФО 1 Прилагане за първи път на Международните стандарти за финансово отчитане – 2010 г.
авторски материал, стр. 763
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - КРМСФО 17 Разпределяне на непарични активи към
авторски материал, стр. 772
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - КРМСФО 18 Прехвърляне на активи от клиенти – 20
авторски материал, стр. 773
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - КРМСФО 19 Погасяване на финансови пасиви с инст
авторски материал, стр. 774
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изменения и подобрения на Международните счетоводни стандарти - Нови разяснения на Комитета за разяснение на Международните стандарти за финансово отчитане - Промени в началната дата за прилагане на някои
авторски материал, стр. 775