ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2010 г., кн. 01
Промените в Кодекса на труда, в сила от 29 декември 2009 г.
авторски материал, стр. 5
Отново е изменен редът за назначаването на длъжност “главен учител” и “главен възпитател”
авторски материал, стр. 10
Промени в Закона за държавния служител
авторски материал, стр. 12
Обезщетението при прекратено служебно правоотношение поради придобито право на пенсия има различен размер, в зависимост от продължителността на работата в администрацията и прослуженото реално време като държавен служител
авторски материал, стр. 16
Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал, стр. 18
Заповед № РД01-1082 от 30.12.2009 г.
административна практика, стр. 22
Допълнително заплащане за работа през дните на седмичната почивка и на официални празници
авторски материал, стр. 27
Нова Наредба за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по осигуряване на ЗБУТ
авторски материал, стр. 30
Основни приоритети на политиката по заетостта, заложени в Националния план за действие по заетостта за 2010 г.
авторски материал, стр. 41
Стартира ваучерна система за обучение на безработни и заети лица по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
авторски материал, стр. 48
Промените в социалното осигуряване от началото на 2010 г.
авторски материал, стр. 56
Промените в социалното осигуряване от началото на 2010 г.
авторски материал, стр. 56
Бюджетът на държавното обществено осигуряване през 2010 година
авторски материал, стр. 63
Бюджетът на държавното обществено осигуряване през 2010 година
авторски материал, стр. 63
Променят ли промените в Закона за здравното осигуряване неговата философия
авторски материал, стр. 66
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 1/2010
административна практика, стр. 75
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 2/2010
административна практика, стр. 76
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 3/2010
административна практика, стр. 77