ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2010 г., кн. 01
Въпроси на организацията и компетентността на общото събрание на акционерите
авторски материал, стр. 5
Въпросът за разграничителния критерий на исковете по чл. 71 и 74 от Търговския закон и съдебната практика
авторски материал, стр. 10
Сдружение с нестопанска цел се регистрира по специални правила
авторски материал, стр. 15
Решение № 159 от 15.12.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 17
Съобщаване, вписване и отказ от обезпечения при суброгация
авторски материал, стр. 20
Решение № 71 от 22.06.2009 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 29
За новите моменти при налагане на обезпечителните мерки по новия ГПК
авторски материал, стр. 34
Договор за обществена поръчка
авторски материал, стр. 41
Отказ за доставка на конкурент като форма на злоупотреба с господстващо положение
авторски материал, стр. 49
Маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Маржин покупки
авторски материал, стр. 59
Умеем ли да четем етикетите на битовите електроуреди?
авторски материал, стр. 73
Въпроси на отговорността на държавата и общините за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразна административна дейност
авторски материал, стр. 88