ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2010 г., кн. 01
Изменения и допълнения в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на данъка от печалбата и на отсрочените активи и пасиви за 2009 г.
авторски материал, стр. 9
Единната бюджетна класификация за 2010 година
авторски материал, стр. 13
Промените в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2010 година
авторски материал, стр. 16
Най-важните промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от началото на 2010 година
авторски материал, стр. 33
Измененията в Закона за ДДС, в сила от 01.01.2010 година
авторски материал, стр. 45
Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2010 г.
авторски материал, стр. 58
От 1 януари 2010 година Националната агенция за приходите поема нови функции
авторски материал, стр. 68
Доверително управление на средствата на инвеститора
авторски материал, стр. 73
Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, обнародвани в края на 2009 година
авторски материал, стр. 88