ТП Издания
Дайджест "Труд и право", 2009 г., кн. 12
Нови нормативни изисквания по отношение на кариерното развитие на учителите и възпитателите
авторски материал, стр. 5
Отпуск за обучение - и без осем месеца трудов стаж
авторски материал, стр. 10
Тежестта на дисциплинарното наказание е според нарушението
авторски материал, стр. 11
При уволнение поради престой не се прави подбор
авторски материал, стр. 12
Трудоустроените имат закрила при уволнение
авторски материал, стр. 13
Задължения на работодателя при повторно прекратяване на трудовия договор, след възстановяване на незаконно уволнен работник, който не се е върнал да заеме работата си
авторски материал, стр. 14
При уволнение по чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ няма предварителна закрила по чл. 333 от Кодекса на труда
авторски материал, стр. 16
Възможно ли е държавен служител да бъде командирован от друг орган по назначаването
авторски материал, стр. 19
Състояние и развитие на човешките ресурси в България
авторски материал, стр. 24
Как се определя възнаграждението за платен годишен отпуск
авторски материал, стр. 31
Новата правна регламентация на реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
авторски материал, стр. 35
Нови възможности за съвместяване на семейния живот със служебните задължения
авторски материал, стр. 43
Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 54
Изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
авторски материал, стр. 54
Правила за изплащане на обезщетения за безработица по силата на двустранни договори в областта на социалната сигурност между България и други държави
авторски материал, стр. 58
Правила за изплащане на обезщетения за безработица по силата на двустранни договори в областта на социалната сигурност между България и други държави
авторски материал, стр. 58
Писмо № 94Е-1060-1 от 10.11.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 61
Писмо № 94Г-1649-1 от 30.11.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 94П-1581-1 от 30.11.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 62
Писмо № 94Й-636-1 от 30.11.2009 г. на НОИ
административна практика, стр. 63
За първия ден на неработоспособността се заплаща брутно трудово възнаграждение, а не парично обезщетение
авторски материал, стр. 65
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 29/2009
административна практика, стр. 69
Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 30/2009
административна практика, стр. 70