ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 12
Производство за преюдициални заключения - Сътрудничество между Съда на Европейските общности и националните съдилища
авторски материал, стр. 5
Премахване на незаконен строеж в чужд имот
авторски материал, стр. 8
Решение № 199 от 10.03.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 9
Изземване на общински имоти
авторски материал, стр. 12
Истинност и актуалност на кадастъра
авторски материал, стр. 24
Родство и сватовство по новия Семеен кодекс
авторски материал, стр. 34
Наследяването влече след себе си и задължения
авторски материал, стр. 40
Решение № 125 4.03.2009 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 43
Конкуренция на основания при придобиването на вещно право върху недвижим имот
авторски материал, стр. 46
Обединения между строителни фирми и наемане на подизпълнители
авторски материал, стр. 52
Решение № 421 от 18.06.2008 г. на ВКС, IV отд.
съдебна практика, стр. 56
Същност и значение на знака ©
авторски материал, стр. 59
Управление на индустриалната собственост
авторски материал, стр. 65