ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 12
Преместване на седалището на дружество в друга държава членка, различна от държавата на неговото учредяване - Решение на Съда на Европейските общности по дело C-210/06 Cartesio
авторски материал, стр. 5
Решение № 59 от 28.07.2009 г. на ВКС, II т.о.
съдебна практика, стр. 14
За нищожността на неустойката поради противоречие с добрите нрави, или принципът “Всичко или нищо”
авторски материал, стр. 17
Позоваване и правни последици от действието на непреодолимата сила по чл. 306 ТЗ
авторски материал, стр. 25
Решение № 60 от 01.07.2009 г. на ВКС, I т.о.
съдебна практика, стр. 32
Какво представлява европейското изпълнително основание
авторски материал, стр. 34
Клонът на чуждестранно лице като участник в процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 41
Клаузи за ексклузивитет - допустимост и критерии за оценка
авторски материал, стр. 49
Изисквания за компетентност на лицата, предоставящи финансови услуги
авторски материал, стр. 55
Етикетиране на нехранителни стоки
авторски материал, стр. 65