ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 10
Връчване на съобщения и книжа в исковото, заповедното и изпълнителното производство
авторски материал, стр. 5
Задълженията по договор за гледане и издръжка
авторски материал, стр. 9
Решение № 183 от 1.06.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 10
Решение № 501 от 7.07.2009 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 12
Оспорване на актовете на общинския съвет
авторски материал, стр. 16
Спорни хипотези в прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
авторски материал, стр. 28
Становището на родителите на детето при осиновяване
авторски материал, стр. 36
Агенцията по вписванията ще води и регистъра на имуществените отношения на съпрузите
авторски материал, стр. 42
Права на съсобственика при лишаване от ползването на общия имот
авторски материал, стр. 45
Решение № 681 от 24.09.2009 г. на ВКС, I г.о.
съдебна практика, стр. 48
По някои вече спорни въпроси относно имуществените отношения между съпрузи
авторски материал, стр. 53
Регистрация на строителни фирми
авторски материал, стр. 62
Създаване и използване на произведения на изобразителното изкуство в театъра
авторски материал, стр. 69
Интелектуалната собственост като фактическа и правна реалност
авторски материал, стр. 74