ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 10
Имуществени права на съдружника в ООД при прекратяване на членственото му правоотношение и при преобразуване на дружеството
авторски материал, стр. 5
Въпроси на договора за продажба на дружествени дялове в дружество с ограничена отговорност
авторски материал, стр. 10
Определение № 589 от 08.09.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 24
Решение № 75/15.05.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 26
Въпросът за погасителната давност при договор за застраховка срещу договорна отговорност
авторски материал, стр. 29
Решение № 42/07.04.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 35
Решение № 48/30.04.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 38
Определение по ВАД № 5/2008 г., постановено на 22.12.2008 г.
арбитражна практика, стр. 42
Решение по ВАД № 76/2008, постановено на 06.04.2009 г.
арбитражна практика, стр. 46
Решение по ВАД № 122/2008, постановено на 16.02.2009 г.
арбитражна практика, стр. 48
Обществени поръчки, в предмета на които са включени обособени позиции - Практически въпроси
авторски материал, стр. 51
Налагане на временни мерки в областта на нелоялната конкуренция - Забрана и спиране на разпространението на реклама
авторски материал, стр. 57
Промени в борсовата търговия след 01.10.2009 г.
авторски материал, стр. 64
Правна уредба на продажбата на тютюн и тютюневи изделия и тяхната реклама
авторски материал, стр. 71
Особени правила за сключване на сделки от акционерно дружество (чл. 236 ТЗ)
авторски материал, стр. 88