ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 09
Относно принудителното освобождаване на членове на управителния или контролния орган на банка
авторски материал, стр. 5
Завет на търговското предприятие
авторски материал, стр. 11
Решение № 64 от 09.06.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 19
Практически аспекти на приложението на чл. 306 тз в търговските отношения
авторски материал, стр. 23
Решение № 739 от 10.11.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 35
Решение № 79 от 02.07.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 37
Допускане на предварително изпълнение на издаден административен акт
авторски материал, стр. 40
Практически проблеми при участието на обединения в процедурите за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 46
Новата практика на КЗК и ВАС по прилагане на общностното право на конкуренцията
авторски материал, стр. 55
Правeн режим и изискванията към дейността на платежните институции
авторски материал, стр. 68
Европейска директива за нелоялни търговски практики
авторски материал, стр. 88