ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 09
Относно моделите за последващо оценяване и за представяне на инвестиционните имоти
авторски материал, стр. 5
Някои счетоводни и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС на сделките с недвижими имоти
авторски материал, стр. 10
Обезценка и отписване на вземания
авторски материал, стр. 13
Третиране по реда на ЗКПО и съответната СИДДО на дохода от продажба на дялове на българско дружество, притежавани от чуждестранно юридическо лице
авторски материал, стр. 17
Данъчно облекчение за млади семейства
авторски материал, стр. 24
Лизинговите договори и приложението на ЗДДС при вътреобщностната търговия на стоки
авторски материал, стр. 32
За последиците при издадена фактура преди датата на данъчното събитие
авторски материал, стр. 35
При издаване на кредитно известие по фактура за авансово платена цена, която впоследствие е намалена, не е нужно връщане на заплатеното в повече
авторски материал, стр. 38
Писмо № 08-М-2 от 02.06.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 40
Писмо № 94-В-100 от 11.06.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 41
За някои страни, участници в производствата по ДОПК
авторски материал, стр. 42
Деклариране пред митническите органи по електронен път
авторски материал, стр. 47
Детските застраховки като форма на спестяване
авторски материал, стр. 53
Допълване на уредбата за условията и реда за изпълнение на платежни операции и откриване на банкови сметки
авторски материал, стр. 61
Българските финансови пазари между 15 август и 15 септември 2009 г.
авторски материал, стр. 69