ТП Издания
Книга-годишник "Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2009 г."
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Необлагаеми доходи – 2009 г.
авторски материал, стр. 347
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни облекчения – 2009 г.
авторски материал, стр. 351
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от трудови правоотношения – 2009 г.
авторски материал, стр. 357
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец – 2009 г.
авторски материал, стр. 366
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от друга стопанска дейност – 2009 г.
авторски материал, стр. 367
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество – 2009 г.
авторски материал, стр. 369
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Облагане с окончателен данък – 2009 г.
авторски материал, стр. 370
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Удостоверяване на платен данък от чуждестранно физическо лице – 2009 г.
авторски материал, стр. 371
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Предоставяне на информация за изплатени доходи на физически лица – 2009 г.
авторски материал, стр. 372
Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация – 2009 г.
авторски материал, стр. 372
Коментар по данъка върху добавената стойност - Третиране по ЗДДС на конкретни доставки и дейности – 2009 г.
авторски материал, стр. 511
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Прилагане на чл. 73а ЗДДС и чл. 81, ал. 5 ППЗДДС при закъсняло самоначисляване на ДДС, но в рамките на срока за упражняване правото на данъчен кредит - 2009 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Префактуриране на разходи по издаване на лиценз - 2009 г.
авторски материал, стр. 543
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Място на изпълнение на услуга по транспорт на стоки между две места в България, когато същият е част от вътреобщностен превоз - 2009 г.
авторски материал, стр. 544
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Място на изпълнение и третиране на услуга по обработка на стока, извършвана в държава ­ членка - 2009 г.
авторски материал, стр. 546
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Начисляване на ДДС за получавани субсидии от Държавен фонд “Земеделие” - 2009 г.
авторски материал, стр. 547
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Продажба на стоки на лице, установено в държава ­ членка на ЕС, които се доставят от България в трета страна - 2009 г.
авторски материал, стр. 548
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Продажба на стоки за лице, установено в трета страна, които ще се превозват от България до друга държава ­ членка - 2009 г.
авторски материал, стр. 552
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Транзитна продажба на стоки между четири лица - 2009 г.
авторски материал, стр. 553
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Придобиване на автомобил от ЕС от местно за България физическо лице - 2009 г.
авторски материал, стр. 557
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Третиране по ЗДДС на консултантска услуга, имаща отношение към недвижим имот в България, която се оказва в полза на чуждестранно лице, установено в ЕС - 2009 г.
авторски материал, стр. 560
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Липса на задължение за самоначисляване на ДДС за получени услуги по хотелско настаняване и ползване на паркинг в държава ­ членка на ЕС - 2009 г.
авторски материал, стр. 561
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – За корекцията на ползван данъчен кредит от лизингополучател за получен по договор за лизинг с опция актив, който впоследствие е откраднат - 2009 г.
авторски материал, стр. 562
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Данъчен режим и корекции на ползван данъчен кредит при продажбата на стара сграда, която е ремонтирана неколкократно - 2009 г.
авторски материал, стр. 564
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Пропуснато приспадане на ДДС за възстановяване - 2009 г.
авторски материал, стр. 567
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Анулиране на погрешно съставени протоколи по чл. 117 ЗДДС - 2009 г.
авторски материал, стр. 568
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Документиране и отразяване на услуга по експертиза на движима вещ, оказвана в полза на клиент от ЕС - 2009 г.
авторски материал, стр. 570
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Коригиране на грешка, състояща се в неправилното отразяване на документ в дневника за покупките - 2009 г.
авторски материал, стр. 571
Коментар по данъка върху добавената стойност - Въпроси от практиката – Съгласно ЗДДС няма неправомерна регистрация по закона, поради неправилно пресмятане на облагаемия оборот - 2009 г.
авторски материал, стр. 572
Коментар по данъка върху добавената стойност - Писма на приходната администрация, свързани с данъка върху добавената стойност – 2009 г.
авторски материал, стр. 573
Коментар по данъка върху добавената стойност - промените в Правилника за прилагане на ЗДДС от 2009 година – 2009 г.
авторски материал, стр. 610
Указание № УК-1 от 19.02.2009 г. на МФ
административна практика, стр. 636
Писмо № 62-00-17 от 24.03.2009 г. на МФ
административна практика, стр. 637
Писмо № 04-19-68 от 26.01.2009 г. на МФ
административна практика, стр. 639
Писмо № 91-00-25 от 02.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 642
Писмо № 91-00-1 от 05.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 646
Писмо № 91-00-26 от 13.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 650
Писмо № 91-00-39 от 22.01.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 654
Писмо № 24-31-134 от 20.03.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 664
Писмо № 24-00-9 от 30.06.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 671
Писмо № 04-19-247 от 25.03.2009 г. на МФ
административна практика, стр. 688
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Обща характеристика на годишното счетоводно приключване и на представянето на резултатите във финансовите отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 690
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Съдържание на годишното счетоводно приключване – 2009 г.
авторски материал, стр. 735
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия – 2009 г.
авторски материал, стр. 786
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, прилагащи Международните счетоводни стандарти – 2009 г.
авторски материал, стр. 825
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Особености при изготвянето на годишния консолидиран финансов отчет по реда на Международните счетоводни стандарти – 2009 г.
авторски материал, стр. 893
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните предприятия – 2009 г.
авторски материал, стр. 927
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел – 2009 г.
авторски материал, стр. 944
Годишно счетоводно приключване на 2009 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията, които водят специфични счетоводни регистри – 2009 г.
авторски материал, стр. 953