ТП Издания
Дайджест "Собственост и право", 2009 г., кн. 08
Съответствие с Конституцията на процесуалните разпоредби, уреждащи допускането на касационното обжалване (чл. 280, ал. 1, чл. 284, ал. 3, т. 1 и чл. 288 ГПК)
авторски материал, стр. 5
Решение № 1377 от 27.11.2008 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 21
Професионалният опит като условие при кандидатстване за предоставяне на концесия за добив, разрешение за търсене и проучване на подземни богатства
авторски материал, стр. 25
Решение № 352 от 20.03.2007 г. на ВКС, IV г.о.
съдебна практика, стр. 31
Приложение на чл. 10 от Закона за наследството при наследяване на земеделски земи
авторски материал, стр. 38
Загубено наследство се търси в съда
авторски материал, стр. 45
Решение № 240 от 30.03.2009 г. на ВКС, V г.о.
съдебна практика, стр. 47
Данъчните задължения на прехвърлителя като особена тежест върху имота
авторски материал, стр. 53
Промени в нормативните актове по благоустройството и проблеми при прилагането им в съдебната практика
авторски материал, стр. 61
Установителни и осъдителни авторскоправни искове, касаещи производството по заличаване на търговска марка
авторски материал, стр. 67
Престъпления против интелектуалната собственост
авторски материал, стр. 77