ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 06
Договори за управление на акционерно дружество
авторски материал, стр. 5
Продажба на търговското предприятие на дружество в ликвидация
авторски материал, стр. 11
Решение № 18 от 31.03. 2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 16
Договор за спогодба - характеристика и отграничения
авторски материал, стр. 19
Решение № 65/14.04.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 28
Решение № 70 от 21.04. 2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 30
Основания за непризнаване на съдебни решения по граждански и търговски дела с “европейски” елемент, постановени в отсъствие на ответника
авторски материал, стр. 33
Решение по ВАД № 89/2008, постановено на 01.12.2008 г.
арбитражна практика, стр. 42
Решение по ВАД № 39/2008, постановено на 08.12.2008 г.
арбитражна практика, стр. 42
Въпроси на обжалването на актове на възложители и договори по ЗОП - Правни последици
авторски материал, стр. 45
Може ли холдингово дружество да бъде участник в процедура за възлагане на обществена поръчка?
авторски материал, стр. 54
Обменът на информация между търговци - проблемът и граници на допустимост
авторски материал, стр. 57
Нови изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
авторски материал, стр. 65
Практика на Комисията за финансов надзор - 1/2009
административна практика, стр. 69
Нови тенденции в контрола на качеството на храните
авторски материал, стр. 71