ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 06
Относно публикуването на годишните финансови отчети за 2008 година
авторски материал, стр. 5
Приложими стандарти при отчитането на договори за строителство на недвижими имоти
авторски материал, стр. 8
Отчитане на разходите за ваучери за храна
авторски материал, стр. 15
Приложение на ЗКПО по отношение на промени в счетоводната политика, вследствие на измененията на МСС 23, в сила от 01.01.2009 г.
авторски материал, стр. 20
Данъчно третиране на социалните разходи – 3
авторски материал, стр. 26
Определяне на облагаемия доход на физическите лица от прехвърляне на права или имущество
авторски материал, стр. 34
Различия между ЗДДС и Директива 2006/112/ЕС при облагането на доставките на стоки втора употреба
авторски материал, стр. 38
Данъчен режим по ЗДДС на доставките на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността
авторски материал, стр. 42
Писмо № 91-00-152 от 06.04.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 48
Деклариране и облагане на превозните средства по реда на ЗМДТ - Въпроси и отговори
авторски материал, стр. 51
Право на жалба срещу ревизионен акт
авторски материал, стр. 54
Промени в Закона за акцизите и данъчните складове, и в правилника за неговото прилагане
авторски материал, стр. 59
Имуществените застраховки
авторски материал, стр. 63
Депозитарните разписки
авторски материал, стр. 67
Българските финансови пазари между 15 май и 15 юни 2009 г.
авторски материал, стр. 77