ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 04
Практически въпроси на договора за търговско представителство
авторски материал, стр. 5
Приемство във фактическите отношения при прехвърляне на идеална част от търговското предприятие
авторски материал, стр. 11
Решение № 735 от 3.12.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 18
Решение № 708 от 21.10.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 21
За някои от последиците на обвързващата сила на предложението
авторски материал, стр. 24
Лизинг на търговско предприятие
авторски материал, стр. 31
Решение № 721 от 5.11.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 35
Принудително изпълнение на чуждестранни актове по Кодекса на МЧП и Общностното право
авторски материал, стр. 39
Решение по ВАД № 77/2005, постановено на 14.07.2008 г.
арбитражна практика, стр. 45
Въпроси и отговори по обществените поръчки – 2/2009 - Условия за участие на подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по обществените поръчки – 1/2009 - Условия за участие на подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 48
Въпроси и отговори по обществените поръчки – 3/2009 - Условия за участие на подизпълнители в процедура за възлагане на обществена поръчка
авторски материал, стр. 50
Практиката на съда на Европейските общности - Понятието “публичноправна организация” според директивите за обществени поръчки за услуги и доставки
авторски материал, стр. 51
Нелоялната конкуренция - обхват на приложение - По-нова практика на комисията за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 55
Правни и практически аспекти на задължението за последващо разкриване на информация от емитенти на ценни книжа
авторски материал, стр. 59
Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 2
авторски материал, стр. 69
Нова форма на нелоялна конкуренция в Интернет – Тайпоскуотинг
авторски материал, стр. 88