ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 04
Одиторската оценка за действащо предприятие и особености на годишния финансов отчет на предприятията, обявени в ликвидация или в несъстоятелност
авторски материал, стр. 5
Счетоводно отчитане на производствените разходи за подготвителна дейност, продължаваща през целия отчетен период
авторски материал, стр. 9
За някои съществени промени в МСС 40 Инвестиционни имоти
авторски материал, стр. 14
Данъчно третиране на социалните разходи в натура – 2
авторски материал, стр. 19
Данъчни проблеми при използване на личното имущество на физическо лице в дейността му като ЕТ и при прехвърляне на предприятието му със или без заличаване
авторски материал, стр. 34
Специфично третиране по ЗДДС на продажбата на автомобили по договори за финансов лизинг
авторски материал, стр. 37
Писмо № 91-00-121 от 20.03.2009 г. на НАП
административна практика, стр. 42
Облагане по ЗМДТ на даренията
авторски материал, стр. 57
Прихващане и възстановяване на недължимо внесени суми по реда на ДОПК
авторски материал, стр. 58
Задължителни и доброволни застраховки в строителството
авторски материал, стр. 62
Българските финансови пазари между 15 март и 15 април 2009 г.
авторски материал, стр. 69