ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 03
Проверката на преобразуването ­ опростяване на правилата
авторски материал, стр. 5
Управление и представителство на търговеца - Относно представителната власт на изпълнителния директор на акционерното дружество
авторски материал, стр. 10
Определение № 98 от 17.02.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 18
Определение № 79 от 6.02.2009 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 20
Определение № 110 от 17.02.2009 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 31
Решение по ВАД № 11/2007, постановено на 20.08.2008 г.
арбитражна практика, стр. 33
Защита на платеца по търговска ценна книга на заповед срещу изпълнението по издадена заповед за изпълнение
авторски материал, стр. 35
Някои въпроси относно възложителите на обществени поръчки
авторски материал, стр. 43
Развитие на доктрината за съществените съоръжения в българската практика по защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 51
Изменения и допълнения в Наредба № 13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции на Комисията за финансов надзор
авторски материал, стр. 60
Преглед на общата селскостопанска политика на ЕС – 1
авторски материал, стр. 63
Сезонните намаления - изисквания при провеждането им
авторски материал, стр. 72