ТП Издания
Книга-годишник "Трудови отношения - 2009 г."
Решение № 78 от 5.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 311
Решение № 170 от 27.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 313
Решение № 567 от 19.05.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 316
Решение № 596 от 20.05.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 317
Решение № 457 от 12.05.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 319
Решение № 654 от 30.05.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 322
Решение № 289 от 26.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 325
Решение № 593 от 11.06.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 328
Определение № 586 от 5.06.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 331
Решение № 67 от 21.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 333
Решение № 369 от 9.04.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 336
Решение № 6 от 31.01.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 338
Решение № 222 от 22.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 341
Решение № 38 от 22.01.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 343
Решение № 183 от 10.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 345
Решение № 34 от 22.01.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 348
Решене № 207 от 10.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 350
Решение № 342 от 26.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 352
Решение № 176 от 18.02.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 354
Решение № 384 от 9.04.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 357
Решение № 421 от 4.04.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 359
Решение № 365 от 25.03.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 362
Решение № 662 от 9.06.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 364
Решение № 787 от 23.06.2008 г. на ВКС, III г.о.
съдебна практика, стр. 366
Писмо № 11/31 от 07.04.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 380
Писмо № 94НН/68 от 30.09.2008 г. на МТСП
административна практика, стр. 391
Коментар по трудови отношения - Трудовото отношение в нормотворческата дейност на Международната организация на труда – 2009 г.
авторски материал, стр. 396
Коментар по трудови отношения - Общо събрание на работниците и служителите ­ функции и организация на дейността му – 2009 г.
авторски материал, стр. 399
Коментар по трудови отношения - Информиране и консултиране на работниците и служителите в многонационални предприятия или групи предприятия – 2009 г.
авторски материал, стр. 405
Коментар по трудови отношения - Информиране и консултиране на работниците и служителите при създаване на европейско търговско дружество – 2009 г.
авторски материал, стр. 411
Коментар по трудови отношения - Участие на работниците и служителите в управлението на предприятието – 2009 г.
авторски материал, стр. 418
Коментар по трудови отношения - Сътрудничество и взаимодействие на представителите на работниците и служителите в предприятието и синдикалните организации – 2009 г.
авторски материал, стр. 424
Коментар по трудови отношения - Процесуално представителство на синдикалните организации – 2009 г.
авторски материал, стр. 430
Коментар по трудови отношения - Отраслови и браншови колективни трудови договори – 2009 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по трудови отношения - Вписване на колективните трудови договори – 2009 г.
авторски материал, стр. 439
Коментар по трудови отношения - Иск за обявяване на недействителността на колективния трудов договор – 2009 г
авторски материал, стр. 443
Коментар по трудови отношения - Съдържание на уведомлението за сключването, изменението и прекратяването на трудовия договор – 2009 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор за заместване – 2009 г.
авторски материал, стр. 450
Коментар по трудови отношения - Срочен трудов договор при провеждане на конкурс – 2009 г.
авторски материал, стр. 453
Коментар по трудови отношения - Трудов договор за работа до 5 работни дни в месеца – 2009 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по трудови отношения - Практиката на Върховния касационен съд по превръщането на безсрочния в срочен трудов договор за определено време – 2009 г.
авторски материал, стр. 459
Коментар по трудови отношения - Определяне срока в трудовия договор за изпитване и неговото изчисляване – 2009 г.
авторски материал, стр. 464
Коментар по трудови отношения - Недействителност на трудовия договор – 2009 г.
авторски материал, стр. 467
Коментар по трудови отношения - Комисия за допускане и комисия за провеждане на конкурса и техните функции – 2009 г.
авторски материал, стр. 472
Коментар по трудови отношения - Заемане на длъжност по конкурс, предвиден в закона – 2009 г.
авторски материал, стр. 476
Коментар по трудови отношения - Сключване на трудов договор със служител в държавната администрация – 2009 г.
авторски материал, стр. 480
Коментар по трудови отношения - Атестиране на служителите по трудов договор в държавната администрация – 2009 г.
авторски материал, стр. 486
Коментар по трудови отношения - Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация – 2009 г.
авторски материал, стр. 491
Коментар по трудови отношения - Основно и допълнителни трудови възнаграждения – 2009 г.
авторски материал, стр. 496
Коментар по трудови отношения - Изпълнение на длъжност в институция на Европейския съюз – 2009 г.
авторски материал, стр. 501
Коментар по трудови отношения - Запазването на трудовото правоотношение при отдаване на предприятието или на част от него под наем, аренда или концесия – 2009 г.
авторски материал, стр. 505
Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя за добросъвестно изпълнение на трудовите задължения – 2009 г.
авторски материал, стр. 508
Коментар по трудови отношения - Ползването на платения годишен отпуск не се погасява по давност – 2009 г.
авторски материал, стр. 510
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за осигуряването на работника или служителя на нормални условия за използване на определената при възникване на трудовото правоотношение работа – 2009 г.
авторски материал, стр. 512
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за предоставяне на обективна и справедлива характеристика и препоръка на работника или служителя – 2009 г.
авторски материал, стр. 514
Коментар по трудови отношения - Задължение на работодателя за издаване на документи по искане на работника или служителя – 2009 г.
авторски материал, стр. 517
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в правната уредба на ненормирания работен ден – 2009 г.
авторски материал, стр. 521
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в правната уредба на отпуска за бременност и раждане – 2009 г.
авторски материал, стр. 524
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в изчисляване на възнаграждението за платен годишен отпуск – 2009 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по трудови отношения - Правилникът за вътрешния трудов ред – 2009 г.
авторски материал, стр. 535
Коментар по трудови отношения - Ползване на платения годишен отпуск през календарната година, за която се отнася – 2009 г.
авторски материал, стр. 540
Коментар по трудови отношения - Прекъсване на ползването на платения годишен отпуск поради разрешен отпуск за временна неработоспособност – 2009 г.
авторски материал, стр. 543
Коментар по трудови отношения - Определяне на сходната работа по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата – 2009 г.
авторски материал, стр. 548
Коментар по трудови отношения - Допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – 2009 г.
авторски материал, стр. 552
Коментар по трудови отношения - Задължения на работодателя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работниците и служителите – 2009 г.
авторски материал, стр. 556
Коментар по трудови отношения - Задължения на работника или служителя за поддържане и повишаване на професионалната квалификация – 2009 г.
авторски материал, стр. 559
Коментар по трудови отношения - Разрешение от инспекцията по труда за постъпване на работа на лица до 18-годишна възраст – 2009 г.
авторски материал, стр. 561
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор с работещи пенсионери по чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда – 2009 г.
авторски материал, стр. 565
Коментар по трудови отношения - Мотивиране на заповедта за уволнение – 2009 г.
авторски материал, стр. 568
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на срочния трудов договор за изпълнение на длъжност, докато бъде заета по конкурс – 2009 г.
авторски материал, стр. 571
Коментар по трудови отношения - Отрицателна атестация и уволнение поради липса на необходимите качества (чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ) – 2009 г.
авторски материал, стр. 574
Коментар по трудови отношения - Прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение – 2009 г.
авторски материал, стр. 576
Коментар по трудови отношения - Оспорване на законността на уволнението на служители по чл. 61, ал. 2 от Кодекса на труда – 2009 г.
авторски материал, стр. 581
Коментар по трудови отношения - Вписване на трудовия стаж в трудовата книжка въз основа на съдебно решение – 2009 г.
авторски материал, стр. 586
Коментар по трудови отношения - Разглеждане на трудовите спорове по новия Граждански процесуален кодекс – 2009 г.
авторски материал, стр. 589
Коментар по трудови отношения - Прихващане на обезщетения при незаконно уволнение – 2009 г.
авторски материал, стр. 595
Коментар по трудови отношения - Нови моменти в контрола по спазване на трудовото законодателство ­ чл. 402-404 – 2009 г.
авторски материал, стр. 599
Коментар по трудови отношения - Новият закон за инспектиране на труда – 2009 г.
авторски материал, стр. 603
Коментар по трудови отношения - Обявяване съществуването на трудово правоотношение по чл. 405а от Кодекса на труда – 2009 г.
авторски материал, стр. 606
Коментар по трудови отношения - Споразумение в административно-наказателното производство – 2009 г.
авторски материал, стр. 613
Коментар по трудови отношения - Съставяне на актове за установяване на нарушения на трудовото законодателство – 2009 г.
авторски материал, стр. 618
Коментар по трудови отношения - Разсрочване на задължения по наложени глоби – 2009 г.
авторски материал, стр. 622
Коментар по трудови отношения - Изменения и допълнения в Закона за защита от дискриминация – 2009 г.
авторски материал, стр. 625
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Службите по трудова медицина – 2009 г.
авторски материал, стр. 663
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Превенция на професионалните рискове – 2009 г.
авторски материал, стр. 668
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при проектирането и строителството – 2009 г.
авторски материал, стр. 671
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Изисквания за работните места и работното оборудване – 2009 г.
авторски материал, стр. 678
Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на работниците и служителите за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – 2009 г.
авторски материал, стр. 685
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2008 г. – 2009 г.
авторски материал, стр. 803
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на лицата, които търсят работа – 2009 г.
авторски материал, стр. 810
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Право на посреднически услуги по заетостта – 2009 г.
авторски материал, стр. 815
Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за откриване на нови работни места – 2009 г.
авторски материал, стр. 818
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Поделението по Закона за уреждане на колективните трудови спорове – 2009 г.
авторски материал, стр. 831
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Преговори по време на стачка – 2009 г.
авторски материал, стр. 834
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Символична стачка – 2009 г.
авторски материал, стр. 836
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Решение за обявяване на стачка – 2009 г.
авторски материал, стр. 838
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове - Заплащане на трудово възнаграждение на работници и служители, които не стачкуват, но са възпрепятствани да изпълняват трудовите си задължения, поради провежданата стачка – 2009 г.
авторски материал, стр. 842
Коментар по Закона за уреждане на колективните трудови спорове -Експертната комисия по приложение на конвенциите и препоръките на МОТ и стачното законодателство – 2009 г.
авторски материал, стр. 844