ТП Издания
Книга-годишник "Счетоводство 2009 г."
Коментар по Закона за счетоводството – Въведение – 2009 г.
авторски материал, стр. 47
Коментар по Закона за счетоводството - Понятието “предприятие” по смисъла на счетоводното законодателство – 2009 г.
авторски материал, стр. 54
Коментар по Закона за счетоводството - Принципи за осъществяване на счетоводството и за изготвяне на финансовите отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 58
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към счетоводните документи – 2009 г.
авторски материал, стр. 62
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към счетоводния софтуер – 2009 г.
авторски материал, стр. 72
Коментар по Закона за счетоводството - За състоянието и проблемите на националната счетоводна система – 2009 г.
авторски материал, стр. 74
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите ­ принципни постановки и препращане към приложимите счетоводни стандарти – 2009 г.
авторски материал, стр. 77
Коментар по Закона за счетоводството - Изисквания към инвентаризацията на активите и пасивите на предприятието – 2009 г.
авторски материал, стр. 78
Коментар по Закона за счетоводството - Определяне на приложимата счетоводна база за изготвяне и представяне на финансовите отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 80
Коментар по Закона за счетоводството - Отговорност за финансовите отчети и докладите за дейността към тях – 2009 г.
авторски материал, стр. 89
Коментар по Закона за счетоводството - Облекчаване на финансовата отчетност на малките предприятия – 2009 г.
авторски материал, стр. 90
Коментар по Закона за счетоводството - Доклади за дейността – 2009 г.
авторски материал, стр. 96
Коментар по Закона за счетоводството - Съставители на финансови отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 98
Коментар по Закона за счетоводството - Консолидирани финансови отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 99
Коментар по Закона за счетоводството - Независим финансов одит на финансовите отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 104
Коментар по Закона за счетоводството - Съставяне, изготвяне и публикуване на финансовите отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 106
Коментар по Закона за счетоводството - Съхраняване на счетоводната информация – 2009 г.
авторски материал, стр. 112
Коментар по Закона за счетоводството - Административнонаказателни разпоредби – 2009 г.
авторски материал, стр. 113
Коментар по Закона за независимия финансов одит – Въведение – 2009 г.
авторски материал, стр. 178
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Общ преглед на Закона за независимия финансов одит – 2009 г.
авторски материал, стр. 185
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава първа “Общи разпоредби” – 2009 г.
авторски материал, стр. 187
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава втора “Цел и принципи на независимия финансов одит” – 2009 г.
авторски материал, стр. 192
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава трета “Организация, документиране и заключения на независимия финансов одит” – 2009 г.
авторски материал, стр. 196
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава четвърта “Придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор. Признаване на правоспособност на регистрирани одитори от Европейския съюз и трети държави
авторски материал, стр. 209
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава пета “Упражняване на професията на регистриран одитор” – 2009 г.
авторски материал, стр. 212
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава шеста “Права и задължения на регистрираните одитори” – 2009 г.
авторски материал, стр. 217
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава седма “Имуществена отговорност” – 2009 г.
авторски материал, стр. 219
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава седма “а” “Система за публичен надзор над регистрираните одитори” – 2009 г.
авторски материал, стр. 220
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма “Институт на дипломираните експерт-счетоводители” – 2009 г.
авторски материал, стр. 224
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма “а” “Система за контрол върху качеството на дейността на регистрираните одитори” – 2009 г.
авторски материал, стр. 226
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар на глава осма “б” “Изисквания към независимия финансов одит на предприятия, извършващи дейност от обществен интерес” – 2009 г.
авторски материал, стр. 229
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Други въпроси, свързани с приложението на Закона за независимия финансов одит – 2009 г.
авторски материал, стр. 234
Коментар по Закона за независимия финансов одит - Коментар по някои други въпроси, свързани с дейността на регистрираните одитори – 2009 г.
авторски материал, стр. 236
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Обща характеристика на Международните счетоводни стандарти – 2009 г.
авторски материал, стр. 242
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансовите отчети - МСС 1 - Представяне на финансови отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 276
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансовите отчети - МСС 7 - Отчети за паричните потоци – 2009 г.
авторски материал, стр. 293
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансовите отчети - МСС 34 - Междинно финансово отчитане – 2009 г.
авторски материал, стр. 306
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансовите отчети - МСФО 8 - Оперативни сегменти – 2009 г.
авторски материал, стр. 311
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансовите отчети - МСС 29 - Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики – 2009 г.
авторски материал, стр. 316
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Изисквания за изготвяне и представяне на финансовите отчети - МСС 10 - Събития след отчетния период – 2009 г.
авторски материал, стр. 319
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Промени в счетоводната политика - МСС 8 - Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки – 2009 г.
авторски материал, стр. 322
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Промени в счетоводната политика - МСФО 1 - Прилагане за първи път на Мeждународните стандарти за финансови отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 328
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСФО 3 - Бизнес комбинации – 2009 г.
авторски материал, стр. 338
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 27 - Консолидирани и индивидуални финансови отчети – 2009 г.
авторски материал, стр. 353
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 21 - Ефекти от промените в обменните курсове – 2009 г.
авторски материал, стр. 362
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 28 - Инвестиции в асоциирани предприятия – 2009 г.
авторски материал, стр. 370
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 31 - Дялове в съвместни предприятия – 2009 г.
авторски материал, стр. 378
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Консолидирани финансови отчети и инвестиции - МСС 24 - Оповестяване на свързани лица – 2009 г.
авторски материал, стр. 385
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 16 - Имоти, машини и съоръжения – 2009 г.
авторски материал, стр. 388
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 38 - Нематериални активи – 2009 г.
авторски материал, стр. 398
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 40 - Инвестиционни имоти – 2009 г.
авторски материал, стр. 407
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 17 – Лизинг – 2009 г.
авторски материал, стр. 413
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСС 36 - Обезценка на активи – 2009 г.
авторски материал, стр. 425
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Нетекущи активи - МСФО 6 - Проучване и оценка на минерални ресурси – 2009 г.
авторски материал, стр. 434
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Текущи активи и преустановени дейности - МСС 2 - Материални запаси – 2009 г.
авторски материал, стр. 440
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Текущи активи и преустановени дейности - МСФО 5- Нетекущи активи, държани за продажба и преустановени дейности – 2009 г.
авторски материал, стр. 447
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Биологични активи - МСС 41 – Земеделие – 2009 г.
авторски материал, стр. 455
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 18 – Приходи – 2009 г.
авторски материал, стр. 461
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 11 - Договори за строителство – 2009 г.
авторски материал, стр. 469
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 20 - Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата и оповестяване на държавна помощ – 2009 г.
авторски материал, стр. 473
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Приходи и разходи - МСС 23 - Разходи по заеми – 2009 г.
авторски материал, стр. 479
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 37 - Провизии, условни пасиви и условни активи – 2009 г.
авторски материал, стр. 485
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 19 - Доходи на наети лица – 2009 г.
авторски материал, стр. 495
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Пасиви и данъци върху дохода - МСС 12 - Данъци върху дохода – 2009 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 32 - Финансови инструменти: представяне – 2009 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 39 - Финансови инструменти: признаване и оценяване – 2009 г.
авторски материал, стр. 531
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 7 - Финансови инструменти: оповестяване – 2009 г.
авторски материал, стр. 567
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСС 33 - Нетна печалба на акция – 2009 г.
авторски материал, стр. 577
Коментар по Международните счетоводни стандарти - Финансови инструменти - МСФО 2 - Плащанe на базата на акции – 2009 г.
авторски материал, стр. 584
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Обща характеристика - 2009 г.
авторски материал, стр. 598
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на счетоводни стандарти. По-съществени промени - СС 1 ­ Представяне на финансови отчети, в новата му редакция - 2009 г.
авторски материал, стр. 609
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на счетоводни стандарти. По-съществени промени - По-съществени промени, извършени с новата редакция на СС 27 ­ Консолидирани финансови отчети и отчитане н
авторски материал, стр. 617
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Нова редакция на счетоводни стандарти. По-съществени промени - Новата редакция на СС 28 ­ Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия - 2009 г.
авторски материал, стр. 625
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 2 ­ Отчитане на стоково-материалните запаси - 2009 г.
авторски материал, стр. 633
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 4 ­ Отчитане на амортизациите - 2009 г.
авторски материал, стр. 634
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 7 ­ Отчети за паричните потоци - 2009 г.
авторски материал, стр. 637
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 8 ­ Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика - 2009 г.
авторски материал, стр. 638
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 11 ­ Договори за строителство - 2009 г.
авторски материал, стр. 639
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 10 ­ Събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет - 2009 г.
авторски материал, стр. 639
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 9 ­ Представяне на финансови отчети на предприятията с нестопанска дейност - 2009 г.
авторски материал, стр. 639
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 12 ­ Данъци от печалбата - 2009 г.
авторски материал, стр. 640
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 13 ­ Отчитане при ликвидация и несъстоятелност - 2009 г.
авторски материал, стр. 641
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 16 ­ Дълготрайни материални активи - 2009 г.
авторски материал, стр. 644
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 17 ­ Лизинг - 2009 г.
авторски материал, стр. 647
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 18 ­ Приходи - 2009 г.
авторски материал, стр. 647
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 22 ­ Отчитане на бизнескомбинации - 2009 г.
авторски материал, стр. 648
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 20 ­ Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ - 2009 г.
авторски материал, стр. 648
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 24 ­ Оповестяване на свързани лица - 2009 г.
авторски материал, стр. 651
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 31 ­ Отчитане на дялове в смесени предприятия - 2009 г.
авторски материал, стр. 651
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 32 ­ Финансови инструменти - 2009 г.
авторски материал, стр. 652
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 36 ­ Обезценка на активи - 2009 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 34 ­ Междинно счетоводно отчитане - 2009 г.
авторски материал, стр. 654
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 37 ­ Провизии, условни задължения и условни активи - 2009 г.
авторски материал, стр. 656
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 38 ­ Нематериални активи - 2009 г.
авторски материал, стр. 656
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 40 ­ Отчитане на инвестиционни имоти - 2009 г.
авторски материал, стр. 657
Коментар по Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия - Изменения и допълнения в други стандарти - Промени в СС 41 ­ Селско стопанство - 2009 г.
авторски материал, стр. 658
Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции - Изисквания към съдържанието на счетоводните документи – 2009 г.
авторски материал, стр. 661
Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции - Видове счетоводни документи – 2009 г.
авторски материал, стр. 666
Организация на счетоводството в предприятието - Счетоводни документи и документиране на стопанските операции – Документооборот – 2009 г.
авторски материал, стр. 669
Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Счетоводна статия ­ същност и видове статии – 2009 г.
авторски материал, стр. 671
Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Същност и съдържание на счетоводната сметка – 2009 г.
авторски материал, стр. 676
Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Видове счетоводни сметки – 2009 г.
авторски материал, стр. 676
Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Структура на счетоводните сметки – 2009 г.
авторски материал, стр. 679
Организация на счетоводството в предприятието - Отразяване на информацията за стопанските операции по счетоводни сметки - Сметкоплан на предприятието – 2009 г.
авторски материал, стр. 681