ТП Издания
Дайджест "Финанси и право", 2009 г., кн. 02
Последваща оценка на финансови инструменти при изготвяне на годишния финансов отчет - Съпоставка на изискванията, заложени в Националните и в Международните счетоводни стандарти
авторски материал, стр. 5
Изисквания към публикуването на финансовите отчети на предприятията
авторски материал, стр. 15
Отчитане на сделки между съдружник и съвместно контролирано предприятие, по реда на СС 31
авторски материал, стр. 18
Промени в ЗКПО, свързани с данъчното третиране на някои видове разходи
авторски материал, стр. 23
Нови моменти в режима на авансово облагане по чл. 43 ЗДДФЛ при изплащане на доходи по граждански договори от предприятие
авторски материал, стр. 28
Как да попълним данъчната си декларация за доходите, получени през 2008 година
административна практика, стр. 38
Промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 01.01.2009 г. - 1
авторски материал, стр. 42
Покачват ли се данъците при прехвърляне на недвижим имот
авторски материал, стр. 55
По някои въпроси във връзка с данъчно-осигурителния контрол
авторски материал, стр. 56
Застраховане на финансови рискове в условията на криза
авторски материал, стр. 63
Елементи на финансовото управление и контрол в публичния сектор
авторски материал, стр. 71
Българските финансови пазари между 15 януари и 15 февруари 2009 г.
авторски материал, стр. 75