ТП Издания
Списание "Информационен бюлетин по труда", 2009 г., кн. 01
Видове обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение
авторски материал, стр. 7
Линията на бедност за 2009 г.
авторски материал, стр. 18
Указания по регистрация на търсещите работа лица в дирекциите “Бюро по труда”
административна практика, стр. 27
Методика за условията и реда за предоставяне на социалната услуга “Център за временно настаняване”
административна практика, стр. 50
Допълнение на указания, дадени с писмо № 91-01-282 от 20.12.2007 г. на дирекция “ЕИМД” във връзка с прилагане на Регламент на Съвета (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 по отношение на обезщетенията за болест и майчинство*
административна практика, стр. 65
Указание № 91-01-192 от 08.09.2008 г. на НОИ
административна практика, стр. 67
Основни моменти в доклада на Европейската комисия от 18 ноември 2008 г.
авторски материал, стр. 69
Предложение за изменение на Директива 92/85/ЕЕС за въвеждане на мерки за подобряване здравословните и безопасни условия на труд за бременни работнички и служителки, родилки или кърмачки
авторски материал, стр. 76
Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2009 година
административна практика, стр. 88