ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2009 г., кн. 01
Същност на устава (дружествения договор) при корпоративните юридически лица
авторски материал, стр. 5
Практиката на съда на Европейските общности - Правото на установяване в държава членка
авторски материал, стр. 14
Решение № 568 от 24.06.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 17
Предпоставки за сключване на споразумения пред администрацията между търговци
авторски материал, стр. 21
Решение № 659 от 28.10.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 27
Решение № 590 от 19.06.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 30
Търговският регистър - въпроси и отговори - Защита срещу вписване
авторски материал, стр. 33
Как се търсят дългове чрез съда
авторски материал, стр. 35
Решение по ВАД № 196/2007 г., постановено на 03.07.2008 г.
арбитражна практика, стр. 37
Обжалване на процедури за възлагане на обществени поръчки
авторски материал, стр. 40
Промени в подзаконовата уредба на обществените поръчки
авторски материал, стр. 49
Възникване и развитие на доктрината за съществените съоръжения - Антитръстовото право на САЩ
авторски материал, стр. 51
Промени в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
авторски материал, стр. 62
Национални доплащания към директните плащания за земеделски производители
авторски материал, стр. 71