ТП Издания
Книга-годишник "Новото данъчно законодателство през 2009 г."
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените, извършени със Закона за изменение и допълнение на ЗКПО (обн. ДВ, бр. 106 от 12.12.2008 г.) - 2009 г.
авторски материал, стр. 144
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения, относими към определянето на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък за финансовата 2009 година - 2009 г.
авторски материал, стр. 149
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в разпоредбите, регламентиращи данъчните облекчения - 2009 г.
авторски материал, стр. 162
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Изменения, свързани с данъка, удържан при източника - 2009 г.
авторски материал, стр. 167
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Промени в регламентацията на облагането с данъци върху разходите - 2009 г.
авторски материал, стр. 168
Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане - Измененията в ЗКПО относно данъчното третиране на дивидентите в рамките на Европейската общност, в сила от 01.01.2009 г.(обн. ДВ, бр. 69 от 05.08.2008 г.) - 2009 г.
авторски материал, стр. 179
Писмо № 24-00-16 от 31.07.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 182
Писмо № 24-33-142 от 05.09.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 191
Писмо № 96-00-395 от 07.10.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 193
Писмо № 1-116 от 16.10.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 194
Писмо № 96-00-435 от 11.11.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 197
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
приложен документ, стр. 204
Приложение № 1 - за преобразуване на счетоводния финансов резултат
приложен документ, стр. 210
Приложение № 2 - за преотстъпване корпоративен данък и за намаление на счетоводния финансов резултат
приложен документ, стр. 214
Приложение № 3 - за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно облагане
приложен документ, стр. 216
Указания - за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО
приложен документ, стр. 217
Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък
приложен документ, стр. 217
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Хармонизиране на разпоредбите на ЗДДФЛ с правото на Европейския съюз – 2009 г.
авторски материал, стр. 280
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Решаване на проблеми, свързани с някои трудности при прилагане на действащите разпоредби – 2009 г.
авторски материал, стр. 290
Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Данъчни облекчения за млади семейства – 2009 г.
авторски материал, стр. 313
Писмо № 24-00-17 от 22.08.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 319
Писмо № 3-5240 от 05.11.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 324
Писмо № 94-00-145 от 10.11.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 325
Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 година
приложен документ, стр. 329
Приложение № 1 - доходи от трудови правоотношения - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
приложен документ, стр. 335
Приложение №2 - за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
приложен документ, стр. 337
Приложение № 3 - доходи от друга стопанска дейност - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
приложен документ, стр. 343
Приложение № 4 - доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
приложен документ, стр. 347
Приложение № 5 - доходи от прехвърляне на права или имущество - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
приложен документ, стр. 349
Приложение № 6 - доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
приложен документ, стр. 353
Приложение № 7 - доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001
приложен документ, стр. 355
Приложение № 8 - доходи от производство на непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедн
приложен документ, стр. 357
Приложение № 9 - за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина - Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образ
приложен документ, стр. 359
Сметка за изплатени суми
приложен документ, стр. 361
Служебна бележка
приложен документ, стр. 362
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, свързани с обърнатото данъчно задължение и с изискуемостта на ддс по протоколите – 2009 г.
авторски материал, стр. 506
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, отнасящи се до прехвърлянето на стоки между държави ­ членки в рамките на едно предприятие – 2009 г.
авторски материал, стр. 518
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Внос на стоки, внасяни в личния багаж на пътниците – 2009 г.
авторски материал, стр. 525
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Промени, отнасящи се до фактурите – 2009 г.
авторски материал, стр. 528
Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност - Други изменения и допълнения – 2009 г.
авторски материал, стр. 531
Писмо № 91-00-276 от 11.09.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 541
Писмо № 91-00-281 от 15.09.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 557
Писмо № 91-00-288 от 26.09.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 562
Писмо № 24-30-21 от 24.10.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 583
Писмо № 96-00-147 от 19.11.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 586
Писмо № 96-00-426 от 19.11.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 589
Писмо № 26-Б-124 от 29.09.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 591
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Преглед на Закона за акцизите и данъчните складове – 2009 г.
авторски материал, стр. 677
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Промените в Закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1 януари 2009 г. – 2009 г.
авторски материал, стр. 683
Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове - Перспективи в развитието на акцизното законодателство – 2009 г.
авторски материал, стр. 697
Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - 2009 г.
авторски материал, стр. 784
Писмо № 96-00-407 от 16.10.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 798
Писмо № 1-20-28-20 от 27.10.2008 г. на НАП
административна практика, стр. 799