ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 12
Относно изключването на съдружник в ООД
авторски материал, стр. 5
Действия от името на търговец без представителна власт - същност и последици
авторски материал, стр. 9
Защита на кредиторите при прехвърляне на търговско предприятие
авторски материал, стр. 16
Решение № 584 от 17.07.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 25
Решенията на съда при неправилно и при правилно първоинстанционно решение
авторски материал, стр. 29
Практиката на съда на Европейските общности по обществени поръчки - Понятието “публичноправна организация”
авторски материал, стр. 37
Новият Закон за защита на конкуренцията
авторски материал, стр. 43
Правната уредба на предоставянето на финансови услуги от разстояние
авторски материал, стр. 49
Правила за обезщетяване на пътници
авторски материал, стр. 61