ТП Издания
Дайджест "Търговско и конкурентно право", 2008 г., кн. 11
Прехвърляне на търговско предприятие
авторски материал, стр. 5
Решение № 663 от 20.10.2008 г. на ВКС – ТК
съдебна практика, стр. 16
Прехвърляне на застраховано имущество и неговото отражение върху застрахователния договор
авторски материал, стр. 18
Възможна трансформация на финансовите обезпечения, извън Закона за договорите за финансово обезпечение
авторски материал, стр. 26
Решение № 664 от 14.10.2008 г. на ВКС - ТК
съдебна практика, стр. 31
Правомощия на въззивния съд при действието на новия Граждански процесуален кодекс
авторски материал, стр. 33
Актуални промени в уредбата на обществените поръчки
авторски материал, стр. 45
Сътрудничество между Европейската комисия и националните съдилища при прилагане на европейското конкурентно право
авторски материал, стр. 55
Предоставяне на гаранции и предявяване на рекламации на стоки и услуги съгласно Закона за защита на потребителите
авторски материал, стр. 65
Зелена книга за храните и напитките с европейско качество
авторски материал, стр. 73
Заем за потребление на движима вещ
авторски материал, стр. 88